Home

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades)

Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%.

Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals:

 • beleggingsfondsen
 • ziekenfondsen
 • coöperaties (met uitzondering van capital gains) 
 • non-profit instellingen 
 • en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten.

Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt opgenomen in Spanje, is gevestigd in Spanje of haar werkelijke leiding zich in Spanje bevindt.

Een niet-ingezeten vennootschap wordt belast over de inkomsten en winsten van een bijkantoor welke gevestigd is in Spanje.

De vennootschapsbelasting is verschuldigd op de 25e juli van het jaar, na afloop van het vorige belastingjaar (als het bedrijf haar boekjaar sluit op 31 december).

De aangifte moet worden ingediend uiterlijk op dezelfde datum.

Betalen van voorschotten op de te betalen belasting

Er zijn twee systemen:

 1. De betalingen worden berekend als 18% van het in de belastingaangifte van het vorige jaar berekende belastbare inkomen. De betalingen moeten gedaan worden op 20 april, 20 oktober en 20 december.
 2. De betalingen zijn gebaseerd op het verwachte belastbaar inkomen van de periode en worden als volgt berekend. Aan de hand van de periode resultaten berekend men de te betalen voorschot belasting als 21% van het periode resultaat en wel op de volgende momenten:
  1. Op 20 april voor de periode januari-maart
  2. Op 20 oktober voor de periode januari-september, waarbij het betaalde voorschot onder a in mindering wordt gebracht
  3. Op 20 december voor de periode januari-november, waarbij de betaalde voorschotten onder a en b in mindering worden gebracht.

Het tweede systeem is verplicht voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 6.010.000,- Euro.

Kapitaalwinsten

Winst gemaakt uit verkoop van activa of kapitaal worden belast als gewoon inkomen. Ook dergelijke buitenlandse meerwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse vennootschapsbelasting met de mogelijkheid om reeds betaalde belasting in het buitenland te verrekenen.

Verliezen uit kapitaal kunnen verrekend worden met winsten in de toekomst.

Buitenlandse filialen van een Spaans bedrijf zijn onderhavig aan de Spaanse belasting.

Bepaling van het belastbaar inkomen

De winst van een vennootschap wordt berekend naar goed koopmansgebruik, in overeenstemming met de fiscale wetgeving en conform de administratieve wetgeving met betrekking tot de indeling van de administratie, en mogen gecorrigeerd worden met de volgende posten:

Afschrijvingen

De afschrijvingen kunnen in mindering worden gebracht op een lineaire basis, waarbij de balans de basis is in het geval van nieuwe materiële vaste activa met een levensduur van meer dan drie jaar.

Het ministerie van Financiën vaardigt richtlijnen uit met betrekking tot de maximale lineaire afschrijvingstarieven, met als belangrijkste:

 • Motorvoertuigen: 16%
 • Kantoorinrichting: 10%
 • Industriële gebouwen en hotels: 3%
 • Kantoor-en overige gebouwen: 2%
 • Airconditioning en centrale verwarming: 12%
 • Computerapparatuur: 25%
 • Land kan niet worden afgeschreven.

Voorraad / inventaris

Voorraden en onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, op basis van FIFO(first in – first out) en de gemiddelde kosten methode.

Kapitaal winsten en verliezen

Zoals hierboven besproken, worden vermogenswinsten en-verliezen behandeld als handelsinkomsten.

DIVIDENDEN

Betaalde dividenden zijn onderworpen aan een 19% roerende voorheffing aan de bron of ze worden betaald aan ingezetenen of niet-ingezetenen. De roerende voorheffing kan worden verminderd onder de relevante dubbele belastingverdragen. Dividenden ontvangen van Spaanse bedrijven zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing aan de bron als het bedrijf meer dan 5% bezit en eigenaar is gedurende meer dan 12 maanden.

Een Spaanse vennootschap die een dividend ontvangt van een ander Spaans bedrijf waarvan de deelname in het aandelenkapitaal lager is dan 5% is onderworpen aan een belasting groot 50% van het dividend. Een Spaanse beleggingsmaatschappij of een holding / moedermaatschappij, die meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, is vrijgesteld van belasting op dividenden ontvangen van die andere Spaanse bedrijven.

Renteaftrek

De rente is meestal aftrekbaar op transactiebasis. Rentebetalingen aan buitenlandse geldschieters vereist de goedkeuring van het ministerie van Handel. De roerende voorheffing van 19% is over het algemeen aftrekbaar van de betaalde rente, hoewel dit meestal verminderd of geëlimineerd wordt door een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Verliezen

Verliezen kunnen worden verrekend met alle inkomsten in de komende boekjaren. Verliezen mogen niet verrekend worden met winsten in vorige jaren. Dus geen compensatie naar achteren. De verrekening van verliezen is normaal gesproken niet beperkt door een verandering in het eigendom van aandelen van een bedrijf.

Buitenlands bron-inkomen

Onder het International Fiscal Transparency regime, kunnen Spaanse binnenlandse vennootschappen onderworpen zijn aan belasting over de winst behaald door dochtermaatschappijen buiten de EU zone, als zij een belang hebben van 50% of meer.

Deze regels gelden voor passieve inkomsten van de dochteronderneming, welke elders belast worden tegen een tarief van minder dan 75% van het tarief dat zij zouden moeten betalen als zij een Spaanse binnenlandse vennootschap zouden zijn.

Verrekening buitenlandse belastingen

Buitenlandse belastingen worden verrekend met de Spaanse vennootschapsbelasting, als er een belastingverdrag bestaat met het buitenland. Er is geen systeem van wereldwijde buitenlandse belasting verrekening. Onder bepaalde omstandigheden kan de winst uit vaste inrichtingen van Spaanse bedrijven worden vrijgesteld van Spaanse belasting, indien zij onderworpen zijn aan een vergelijkbare belasting in het buitenland.

Concerns

Toestemming kan worden verkregen bij de belastingdienst om de resultaten van een groep van bedrijven te consolideren voor de vennootschapsbelasting. De groep moet worden geleid door een Spaanse binnenlandse vennootschap die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan 75% heeft in haar dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen moeten Spaanse binnenlandse vennootschappen zijn. Het resultaat van consolidatie is dat alle inkomsten, winsten en verliezen van de groep worden samengevoegd voor fiscale doeleinden.

Transacties tussen groeps ondernemingen

Voor fiscale doeleinden, zullen transacties tussen verbonden ondernemingen worden behandeld alsof zij waren gemaakt at arm’s length prijzen.

 

Gemeentelijke belastingen

De belangrijkste lokale heffingen bestaan ​​uit:

 1. handelsvergunning (de vergunning om economische activiteiten te mogen uitoefenen in de gemeente),
 2. openingsvergunning,
 3. vergunning voor het aanbrengen van reclame etc op of bij het bedrijfspand
 4. verkeerslicentie,
 5. bouwvergunning en
 6. kosten voor afval, milieu belasting etc.

Kapitaalsbelasting

Bij oprichting of uitbreiding van het kapitaal van een bedrijf moet men kapitaalbelasting ad 1% betalen. In sommige gevallen is dit ook van toepassing bij de overdracht van geld of natura in het maatschappelijk kapitaal van een bedrijf.

Overdrachtsbelasting

De overdracht van onroerend goed is in het algemeen onderworpen aan de BTW ad 21%, welke tijdelijk is terug gebracht tot 10% voor prive-woningen, om de verkoop van nieuw gebouwd onroerend goed te bevorderen.

Indien de vervreemder niet binnen het btw-stelsel valt is een overdrachtsbelasting van 6% – 10% (afhankelijk van de regio in Spanje) van toepassing.

Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd over de overdracht van roerende goederen. Het tarief hiervan bedraagt ​​4% van de waarde (bijvoorbeeld een auto).

Belasting Toegevoegde Waarde (IVA)

Het normale BTW-tarief in Spanje is 21% .

Er is een verlaagd tarief van 10% en een sterk verlaagd tarief van 4% op bepaalde goederen en diensten, zoals voedsel, dieren levensmiddelen, huurwoningen, vervoer, accommodatie en films.

 1. Standaard BTW-tarief (Tipo General): 21%
 2. Verlaagd btw-tarief (Tipo Reducido): 10%
 3. Super-verlaagd BTW-tarief (Tipo Superreducido): 4%

Een nultarief bestaat voor de export en internationale diensten aan niet-EU landen.

BTW wordt geheven over de levering van de belastbare goederen en diensten.

Registratie is verplicht voor alle belastingplichtigen die transacties van goederen of diensten verrichten in Spanje.

De IVA (btw) moet maandelijks worden aangegeven en betaald, naar aanleiding van de omzet van de vorige maand (voor bedrijven met een omzet van 6 miljoen Euro of meer).

Kleinere bedrijven moeten de btw / iva per kwartaal aangeven en betalen.

Aangifte of betaling per jaar is niet mogelijk.

Spanje kent geen regeling voor kleine ondernemers, waar een deel van of alle btw kwijtgescholden wordt zoals sommige andere landen in de EU.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Verhuizen naar Spanje

Als u niet meer in Nederland woont, maar in Spanje, of u gaat in Spanje wonen, dan moet u het nieuwe adres aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven.

U geeft dan uw adreswijziging door met het formulier Adreswijziging buiten Nederland doorgeven.

Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier.

Zodra de Nederlandse belastingdienst uw wijziging binnen heeft, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken.

(bron belastingdienst)

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Vrijstelling belastinginhouding

“Verklaring belastingplicht woonland”.

Om vrijgesteld te worden van loonheffingen in Nederland (of België) moet u in Spanje herkent worden als fiscaal inwoner van dat land.

U bent fiscaal inwoner van Spanje als u fiscaal resident bent en dus belastingplichtig voor uw wereldinkomen.

Dat kan u als volgt bewijzen:

 1. U stuur een kopie op van uw meest recente belastingaanslag met de daarbij behorende aangifte uit Spanje.
 2. U laat de daarvoor bestemde verklaring door de belastingdienst in Spanje invullen en ondertekenen en stuurt deze mee bij de aanvraag voor vrijstelling van loonheffing.

Deze verklaring wordt door de Spaanse fiscus alleen afgegeven als u al een keer aangifte als resident in Spanje heeft gedaan.

Immers als u nog nooit aangifte heeft gedaan in Spanje, kan de Spaanse belastingdienst u niet herkennen als een Spaanse resident en dus ook geen verklaring afgeven, dat u belastingbetaler als resident bent in Spanje.

Een betere oplossing is dat u een “Certificado Residencia Fiscal” aanvraagt via Accountnet.

Overigens zult u nooit een vrijstelling van loonheffing krijgen als u een pensioen ontvangt als voormalig ambtenaar bij de Nederlandse overheid, omdat geregeld is, dat het ABP in dat geval altijd de loonheffing zal inhouden in Nederland.

Voor het aanvragen van vrijstelling van loonheffing kunt u het beste contact opnemen met uw accountmanager bij Accountnet.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

 

 

Vertrek naar Spanje en de gevolgen voor de Nederlandse belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer U zich voor kortere of langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het “woonplaats principe” van groot belang.

belastingplicht

Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereidinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op het Nederlandse aangiftebiljet inkomstenbelasting vermelden. Ook voor wat de vermogensbelasting betreft bent U in Nederland belastingplichtig over Uw gehele wereldvermogen, indien U in Nederland woonachtig bent.

Buitenlandse belastingplichtige

De buitenlandse belastingplichtige heeft in vergelijking met de binnenlandse belastingplichtige geen recht op :

 • overdracht basisaftrek, alleenstaande ouderaftrek en de aanvullende alleenstaande- ouderaftrek.
 • Aftrek buitengewone lasten en giften;
 • Fiscale oude dagsreserve;
 • Rentevrijstelling;
 • Zelfstandigenaftrek
 • Stamrechtvrijstelling/omzetting stakingswinst of verhoogde lijfrente-aftrek;
 • Aanslag op verzoek (T-biljet), tenzij men het hele jaar buitenlandse belastingplichtige was met looninkomsten;
 • Middeling;

Buitenlandse belastingplichtige komen slechts voor alleenverdienerstoeslag in aanmerking indien men gedurende het kalenderjaar minimaal 6 maanden binnenlandse belastingplichtige is geweest.

Belasting en woonplaats

Iedereen, die in Nederland woonachtig is moet in Nederland belasting betalen over zijn of haar totale (wereid)inkomen. Woont U niet in Nederland dan betaalt U in Nederland alleen belasting als U bepaalde inkomsten uit Nederland geniet. Voor de Nederlandse inkomstenbelasting is het dus van belang te weten waar U woont en of U nu wel of niet geëmigreerd bent. De nationaliteit speelt hierbij meestal geen rol. Ook voor de vermogensbelasting en voor de heffing van premie volksverzekeringen is het van belang waar iemand woont.

Soms is de vraag waar iemand woont gemakkelijk te beantwoorden. Gaat U bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie dan is het duidelijk, dat U niet in dat land woont. Emigreert U met Uw gehele gezin en de hele inboedel naar Spanje dan is het ook duidelijk; U emigreert en verlaat Nederland definitief voor onbepaalde tijd, Er zijn echter ook situaties, waarbij het moeilijker te beoordelen is in welk land U nu precies woont. Stel U heeft een huis in Spanje, waar U regelmatig verblijft, maar ook nog een huis in Nederland, waar U zo af en toe nog naar terugkeert. Is hier dan sprake van emigratie of niet ?

In bovenstaande situatie beoordeelt de Nederlandse fiscus Uw woonplaats naar Uw persoonlijke omstandigheden.

Om dat te beoordelen spelen de volgende omstandigheden een rol

 • Zijn alle gezinsleden meeverhuisd ?

 • Heeft men nog een huis in Nederland ? en daar bedoelen wij niet een inschrijving bij een familielid of vriend mee

 • Heeft de nieuwe huisvesting een tijdelijk karakter (bijvoorbeeld vakantiehuisje)

 • Heeft U zich uit laten schrijven uit het bevolkingsregister in Nederland ?

 • In welk land bent U lid van clubs en verenigingen ?

 • In welk land staat Uw auto geregistreerd ?

 • Nationaliteit

 • Heeft U een Spaanse verblijfsvergunning ?

 • Dienstbetrekking of andere werkzaamheden in Nederland

Het antwoord op deze vragen geeft uiteindelijk aan in welk land het centrum van Uw economische, sociale en persoonlijke belangen ligt. Meestal doet zich er een combinatie van omstandigheden voor. Hoe op twijfeigevallen wordt beslist is moeilijk voorspelbaar. In het merendeel van de gevallen echter betekent het vertrek naar Spanje ook het verlies van de fiscale woonplaats in Nederland. Voor velen wellicht een hele opluchting. In het geval U twijfelt of U voor de Nederlandse fiscus nog ais ingezetene wordt beschouwd doet U er verstandig aan de inspecteur te vragen vooraf zijn standpunt te bepalen en dit aan U mede te delen. Dit is met name van belang voor Nederlanders, die na vertrek naar het buitenland een huis (pied á terre) in Nederland aanhouden.

Bij twijfel over Uw woonplaats kan de belastingdienst U om bewijzen vragen. U moet dan kunnen aantonen, hoe lang U per jaar in Spanje verblijft. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen middels telefoonnota’s, gas-, water-, en electriciteitsrekeningen etc. etc. Iemand, die tenminste 183 dagen in Spanje verblijft wordt niet alleen in de zin van de Spaanse wetgeving doch ook in de zin van het Nederlands-Spaans verdrag beschouwd als inwoner van Spanje.

Terug naar Nederland binnen een jaar

Keert U binnen een jaar na Uw vertrek terug naar Nederland, dan beschouwt de Nederlandse belastingdienst U voor de tussenliggende periode nog steeds als inwoner van Nederland. In dit geval wordt U dus geacht niet vertrokken te zijn, tenzij U daadwerkelijk kunt aantonen, dat U in Spanje heeft gewoond. Ook hier wordt Uw situatie beoordeeld afhankelijk van Uw omstandigheden.

Bent U van plan zich in Spanje te vestigen dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Belastingdienst, waar men U kan helpen met het afhandelen van de belastingzaken voor Uw vertrek.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk, dat U nog belasting- enlof premie moet betalen, of dat U te veel betaalde belasting- en of premies terugkrijgt. Ook moeten er misschien nog aanslagen worden opgelegd. Bovendien kunt U de inspecteur verzoeken het vaststellen van aanslagen over de nog openstaande jaren te bespoedigen.

Vertrekt U naar het buitenland dan kan het van belang zijn voordat U Nederland verlaat hier een gemachtigde aan te wijzen die na Uw vertrek eventueel Uw belastingzaken kan waarnemen. De

gemachtigde kan dan na Uw vertrek bijvoorbeeld een teruggaaf voor U in ontvangst nemen of er voor zorgdragen, dat de nog op te leggen aanslagen worden betaald.

Bijzondere regelingen bij emigratie

Lijfrenteregeling bij emigratie

Lijfrentetermijnen, die worden uitgekeerd aan mensen die in Spanje wonen zijn in beginsel belast met Nederlandse inkomstenbelasting. Dit geldt echter alleen voor uitkeringen uit polissen die onder de nieuwe regeling vallen en waarvoor in het verleden premie-aftrek is genoten. In de meeste gevallen zal Nederland de lijfrente-uitkering niet daadwerkelijk kunnen belasten, omdat krachtens internationale belastingverdragen de heffing wordt toegewezen aan het woonland (hier: Spanje).

Om te voorkomen, dat men voor korte tijd naar het buitenland vertrekt om buiten bereik van de Nederlandse fiscus de lijfrentepolis af te kopen is er een bijzondere regeling ingevoerd. Deze regeling geldt alleen wanneer men gedurende de periode, dat U in Nederland woonde meer dan € 50.000 aan premies voor lijfrenten heeft afgetrokken.

Wanneer U in het verleden meer dan € 50.000,– aan premies heeft afgetrokken dan gebeurt bij emigratie het volgende:

De premie-aftrek wordt als het ware teruggenomen. Het totaal van de afgetrokken premies wordt dan in het jaar van vertrek bij Uw inkomen over de “Nederlandse periode” opgeteld.

Over het in het verleden qenoten belastinqvoordee) bent U revisierente verschuldigd; 20 % van de waarde van de polis.

Deze emigratie-regeling heeft eigenlijk alleen een dreigende werking. Want wanneer de aanslag eenmaal is opgelegd, dan kunt U vervolgens om uitstel van betaling verzoeken voor de verschuldigde belasting, premie en rente. De belastingdienst zal op dit verzoek meteen uitstel verlenen.

Alleen wanneer U de verzekeringsovereenkomst binnen 5 jaar na datum waarop het uitstel is ingegaan afkoopt of zodanig laat wijzigen dat deze niet meer aan de voorwaarden voldoet, dan zal de Nederlandse fiscus tot invordering van de opgelegde belasting overgaan.

Wanneer U de polis na het vertrek ongewijzigd voortzet of wanneer U wijzigingen aanbrengt die niet van invloed zijn op de voorwaarden dan wordt de aanslag dus niet meer ingevorderd.

Wanneer U in het buitenland in dienstbetrekking gaat werken en pensioenrechten wil verwerven door een lopend lijfrentecontract bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij of een buitenlands pensioenfonds onder te brengen, dient U om goedkeuring te vragen bij de belastingdienst, waardoor het terugnemen van premie-aftrek achterwege blijft. De emigratie-regeling zoals hierboven beschreven blijft in principe wel van kracht, maar heeft geen nadelige gevolgen als U de polis na de omzetting tenminste 5 jaar ongewijzigd laat.

Aanmerkelijk belang heffing bij emigratie

Wanneer U een aanmerkelijk belang bezit in een BV, een NV of een andere vennootschap, dan moet U bij emigratie de waardevermeerdering van (koopopties op) de aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op die vennootschap tot Uw inkomen rekenen. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als U al of niet samen met Uw echtgenoot of partner (koopopties op) minimaal 5 % van het (geplaatste) aandelenkapitaal bezit. In het geval U zelf minder dan 5 % van de aandelen bezit, maar een bloed- of aanverwant van U of Uw echtgenootlpartner wel minimaal 5 % van het aandelenkapitaal bezit, dan is er ook sprake van een aanmerkelijk belang.

Verzoek om uitstel

U kunt verzoeken om uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar (conserverende aanslag) voor het gedeelte van de aanslag, dat betrekking heeft op de waardeaangroei. U dient in dat geval wel een zekerheid te stellen aan de belastingdienst. Als U binnen de periode van 10 jaar Uw (koopopties op) aandelen, winstbewijzen of schuldvordering verkoopt/vervreemd dan wordt deze aanslag ingevorderd. Als u binnen de periode van 10 jaar Uw aanmerkelijk belang niet verkoopt/vervreemdt dan vervalt na 10 jaar de aanslag !

De verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland wordt als een (fictieve) vervreemding beschouwd.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

De belastingen voor niet-residenten

In het verleden was het zo, dat de inkomstenbelasting voor niet-residenten een apart artikel was in de algemene wet op de inkomstenbelasting. In het nieuwe belastingstelsel is er nu een nieuwe wet van kracht geworden, die alleen betrekking heeft op de inkomstenbelasting voor niet-residenten.

Voor niet-residenten geldt een bijtelling van 2 % of 1,1 % van de fiscale huurwaarde van het huis, ongeacht het huis wordt verhuurd of niet.

Het belangrijkste verschil in de inkomstenbelasting tussen residenten en niet-residenten is, dat bij residenten wordt uitgegaan van “la renta disponibie” (= beschikbare inkomen na aftrekposten), terwijl bij niet-residenten wordt uitgegaan van “la rente obtenida” (verkregen inkomsten). Hierbij hebben niet-residenten geen recht op aftrekposten.

De enige vrijstelling die niet-residenten hebben is de ontvangen rente over hun banksaldo’s/deposito’s (cuentas de no residenties) Deze rente-inkomsten zijn echter wel in Nederland of België belast.

Een niet-resident, die in Spanje een tweede huis bezit en dat niet verhuurt, wordt geacht toch huurinkomsten (valor en renta) te genieten.

U kunt dit vergelijken met het Nederlandse huurwaardeforfait.

2 % van de fiscale huurwaarde wordt als inkomen beschouwd.

De fiscale huurwaarde van het onroerend goed vindt U terug in de aanslag voor de Spaanse onroerend goed belasting (IBI). Indien na 1994 een herziening heeft plaats gevonden van de fiscale huurwaarde dan geldt er een percentage van 1,1 %.

Deze nieuwe fiscale huurwaarde vindt U ook op de aanslag voor de IBI.

Wanneer U Uw tweede huis daadwerkelijk verhuurt dan bent U verplicht belasting te betalen over de werkelijk genoten huuropbrengst.

U bent belastingplichtig op het moment, dat U de huuropbrengsten ontvangt.

Dat doet u middels een aangifte per kwartaal, waarbij u het beste een deskundige belastingadviseur kunt inschakelen.

Verhuurt U Uw tweede huis via een verhuuragentschap dan dient het verhuurbureau de belasting in te houden en af te dragen aan de belastingautoriteiten.

Als eigenaar dient U er op toe te zien, dat het verhuurbureau de belasting ook daadwerkelijk afdraagt (vraag daarom regelmatig om betalingsbewijzen van de belastingdienst).

Wanneer U alleen belastingplichtig bent voor de fictieve huurinkomsten (de 2% over de fiscale waarde) dan dient U deze belasting aan te geven en te betalen vóór 31 december van het desbetreffende jaar.

Heeft u dus inkomsten uit verhuur, dan geeft u 4 maal per jaar de verhuurinkomsten op alsmede één keer per jaar een totaal aangifte.

Tarief voor niet-residenten

Het tarief voor de niet-resident, die in Spanje onroerend goed bezit is 25 % over 2 of 1,1 % van de fiscale huurwaarde.

Voor overige inkomsten, die niet-residenten in Spanje genieten gelden andere tarieven.

Uw tweede huis wordt door de Spaanse belastingdienst beschouwd als Uw fiscale correspondentie adres. Wanneer U hier niet regelmatig verblijft dan kan de post van de belastingdienst lange tijd ongeopend blijven liggen.

Een fiscale vertegenwoordiger biedt dan uitkomst.

Sinds enige tijd is het belastingtarief over vermogenswinst, behaald door niet residenten in Spanje gelijk aan dat van residenten.

Met de invoering van het nieuwe inkomstenbelastingstelsel (lagere tarieven en ruimere vrijstellingen) wordt het voor veel niet-residenten aantrekkelijker om in Spanje resident te worden.

Ook het speciale tarief voor onroerend goed, dat eigendom is van bedrijven gevestigd in een zogenaamd belastingparadijs is hetzelfde gebleven. Men betaalt in dit geval jaarlijks 3 % belasting over de fiscale waarde van het onroerend goed.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Overzicht belastingen

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat uit twee soorten belastingen:

De directe of persoonlijke belastingen:
– Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen.
Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio).

De indirecte belastingen:
– Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptie van goederen en diensten en de bestede inkomens.
Hieronder vallen de BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), de belasting over Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados), en de Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales).

Een andere indeling van de belastingen is die in Rijksbelastingen, Autonome en Lokale Belastingen

Onder Rijksbelastingen vallen de volgende heffingen:
– De Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF). De heffing van deze belasting ligt voor een gedeelte in handen van de Autonome Gewesten.
– Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)
– Belasting Toegevoegde Waarde (IVA) (Impuesto sobre el Valor Añadido)
– Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales, IE).

Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten zijn:
– Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)
– Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, ISD)
– Overdrachtsbelastingen (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)
– Belasting op Kansspelen (Tributos sobre el Juego)

De meest voorkomende lokale belastingen zijn de volgende:
– OZB – onroerende zaak belasting (Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI)
– Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)
– Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación)
– Leges en Gemeentelijke Belstingen (Tasas y Precios Públicos)

Een nadere korte verklaring van de belangrijkste belastingen

Inkomstenbelastig (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF)
De Inkomstenbelasting kenmerkt zich door het feit, een directe, persoonlijke en subjectieve belasting te zijn, die het totaal aan netto verdiensten en de groei van het vermogen belast.
Deze belasting belast dus het financiële vermogen van de belastingbetaler.

Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)
Het gaat om een directe belasting van persoonlijke aard die de inkomsten van vennootschappen en overige juridische beleidsorganen, die niet in aanmerking komen voor betaling van de IRPF, belast. Ook beleidsorganen zonder wettelijke persoonlijkheid vallen onder deze heffing. De bedrijfswinsten worden belast.
Het belastbare aspect ligt in het genereren van inkomsten, en bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn zowel handels- als burgerlijke maatschappijen, tijdelijk gefuseerde bedrijven, verschillende beleggingsfondsen evenals pensioenfondsen.

Belasting Toegevoegde Waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA)
Deze indirecte belasting valt onder de consumptiemaatschappij. Belast worden de leveringen van goederen en diensten door bedrijven of professionelen, de
Intracommunitaire betrekkingen en de invoerrechten. De IVA wordt opgelegd aan de eindconsument en niet aan de bedrijven of professionelen. Zij verhalen over het algemeen de IVA op hun cliënten en op die manier compenseren zij de door hun leveranciers aan hen opgelegde IVA.

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)
Het betreft een belasting die periodiek wordt opgelegd en wordt geheven over het netto vermogen van personen.
Het belastbare aspect ligt in de eigendomstitel van goederen en financiële rechten (op deze manier worden persoonlijke of familiaire rechten uitgesloten). Er vindt aftrek plaats van de lasten en bezwaren die tot waardevermindering leiden en ook van de schulden en persoonlijke verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen.
Deze belasting is van oplopende aard, d.w.z., de belasting wordt hoger naar mate het belastbare bedrag stijgt.

Successierecht en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)
Dit is een indirecte, subjectieve belasting die opgelegd wordt over de lucratieve waardetoename van het vermogen van personen die kan ontstaan uit het verkrijgen van een erfenis, legaten of donaties. Deze belasting wordt ook geheven over bedragen die begunstigden van een levensverzekering ontvangen, in ieder geval, als de verzekeringnemer een andere persoon is dan de begunstigde.

Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre la Transmisiones Patrimonilaes, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)
Deze belasting kent drie belastbare componenten:
– Belasting op vermogensoverdracht die het burgerlijke verkeer belast, hetgeen als aanvulling dient van de belasting op het handelsverkeer die vervat zit in de BTW.
– Belasting op de overdracht van vennootschappen die de belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering belast. Deze belasting vloeit voort uit de overeenkomsten tussen vennootschapen en, over het algemeen, uit de omzettingen van vermogen die ermee gepaard gaan.
– Belasting op gedocumenteerde juridische handelingen, die het redigeren van bepaalde notariële, zakelijke en administratieve documenten belast.

Onroerende Zaak Belasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI)
Deze belasting, ook bekend als de contributie “Contribución”, wordt geheven over het bezit van onroerende zaken, rustiek of stedelijk. De belasting wordt berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed, (i.e. de waarde van het gebouw en het perceel), en komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende Onroerend Goed. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal inwoners in de Gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)
Deze belasting wordt geheven over bedrijfsmatige, professionele of artistieke economische activiteiten, wel of niet uitgevoerd in een bepaalde plaats, en wel of niet gespecificeerd in belastingtabellen. De belasting is gerelateerd aan de productie of distributie van goederen en diensten.

Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de TracciónMecánica o de Circulación, IVTM)
Genoemde belasting wordt geheven over het bezit van geregistreerde gemotoriseerde voertuigen, onafhankelijk van de klasse en categorie, die geschikt worden bevonden voor deelname aan het wegverkeer op openbare wegen. Gemeenten hebben het recht de desbetreffende tarieven aan te passen aan het aantal inwoners.

Gemeentelijke Belastingen / Leges (Tasas y Precios Públicos)
Dit zijn Gemeentelijke Belastingen die geheven worden over de uitvoering van publieke dienstverleningen. Hieronder vallen, onder andere, het innen van gelden voor parkeerplaatsen, de vuilnisophaaldienst, abonnementen op gemeentelijke zwembaden, het gebruik van de bibliotheek etc. Samengevat, een bijdrage voor het uitvoeren van bepaalde gemeentelijke diensten.

Voorkomen van dubbele belasting

De lidstaten van de Europese Unie hebben fiscale verdragen ondertekend met het doel een dubbele belasting te vermijden. Deze verdragen maken het ook mogelijk vast te stellen wat het juiste “fiscale adres” is van een persoon. Dit is vooral van belang wanneer de wetgeving van het gastland en die van het land van herkomst, beiden een persoon beschouwen als ingezetene. Als “fiscaal resident” in een land dat lid is van de EU, dient een persoon in het desbetreffende land, over alle inkomsten belastingen te betalen (Universele inkomsten), en zeker, wanneer genoemde inkomsten ook in een ander land als belastbaar zouden kunnen worden beschouwd.

Informatie

 • De verschillende Gemeentehuizen

 • Centrale Regering (Administración General del Estado) www.map.es – www.extranjeros.mir.es

 • Informatiepunt Basisbelastingen (Información Tributaria Básica)
  Telefoon: 901 33 55 33
  www.gva.es

 • Een goede belastingadviseur in Spanje zoals Accountnet (www.accountnet.info)

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

 

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021