Categorie op Bedrijven

Administratie voor particulieren

 

In het kader van de inkomstenbelasting voor particulieren, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer deze particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen.

Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden.

Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent.

Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren.

Het werken met het oude modula systeem is daarom nog minder aantrekkelijk geworden dan het al was.

Accountnet heeft al jaren een online systeem voor kleine zelfstandigen, dat volledig aansluit bij de nieuwe eisen van de Spaanse fiscus, zodat men hier direct mee kan gaan werken.

Kortom: vanaf vorig jaar moeten zelfstandigen een uitgebreidere boekhouding bijhouden dan voorheen, omdat ze een register van klanten en leveranciers moeten bijhouden met factuurdatum en referentie.

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones

Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones.

De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden.

Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen.

Afdracht Sociale lasten

Er wordt ongeveer 38% aan sociale premies geheven over het salaris van een werknemer, waarvan zo’n 32% door de werkgever betaald moet worden en de rest wordt ingehouden op het salaris van de werknemer en doorbetaald moet worden aan de instanties.

De grens waarover premies betaald moeten worden bedraagt ongeveer 45.000 Euro, waarbij de premies maandelijks moeten worden afgedragen

De hier genoemde percentages zijn ramingen en kunnen in de praktijk enigszins afwijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden,  bestaande CAO’s en andere lokale factoren.

Salarisadministratie

Als je iets niet zelf moet doen als ondernemer in Spanje is dat de salarisadministratie.

Neem contact op met Accountnet om u goed te laten voorlichten en een offerte te ontvangen voor de salarisadministratie.

 

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen.

In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro.

Men moet alleen Spaanse BTW berekend te worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn.

Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de intracomunautaire regeling van toepassing.

Zodra de omzet de grens van 35.000 euro overschrijdt moet u aangifte doen, al is dit midden in een jaar. Vanaf dat moment moet u de rest van het jaar en het daarop volgende jaar in ieder geval aangifte doen.

BTW aangifte is ook vereist als een niet Spaans bedrijf een magazijn of opslagruimte heeft en de goederen daar verwerkt of verzendt.

 

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje

Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer).

Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden.

Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus.

Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften kan worden opgenomen. Uw fiscale nummer wordt daarna dan voorafgegaan door de letters ES-.

In het kader van fraudebestrijding komt de fiscus altijd controleren of er wel sprake is van een bedrijf, o.a. door te kijken of er wel een eigen kantoor is, of er personeelwerkzaam is, of de ondernemer daadwerkelijk actief is, of er andere bewijzen aanwezig zijn, zoals een naambord etc.

Zeer regelmatig wordt aan de hand van deze criteria het internationale btw nummer afgewezen, terwijl er wel degelijk sprake is van een serieus bedrijf, dat goederen of diensten levert buiten Spanje.

Bereid een controle dan ook zeer grondig en serieus voor, zeker wanneer uw bedrijf niet aan allerlei uiterlijke kenmerken kan voldoen.

 

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn?

Aangifte
De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle.

Andere bronnen
Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit heet een zogenaamde renseignement. Ook klikbrieven van boze werknemers of gestrande liefdes kunnen reden zijn voor het instellen van een boekenonderzoek.

Afwijking
Als uw cijfers afwijken van de gemiddelden in de branche waarin u werkt, kan de Belastingdienst langskomen om opheldering te vragen. Bijvoorbeeld als de verhouding tussen personeelskosten en omzet afwijkt, of de omzet ten opzichte van de inkoop afwijkt van wat gebruikelijk is in uw branche.

Startende ondernemer
Startende ondernemers krijgen ook vaak een startersbezoek. Dat is niet echt een boekencontrole. De Belastingdienstmedewerker, kijkt vooral of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer ‘volgens het boekje’ draait. Ook als u een btw nummer voor invoer of uitvoer van goederen of diensten aanvraagt, krijgt u bijna zeker een bezoek voor een controle, met name om te kijken of u wel een echt bedrijf bent en niet een papieren “nep”bedrijf.

Derdenonderzoek
Het kan zijn dat de Belastingdienst bij u langskomt om gegevens en inlichtingen in te winnen voor de controle bij een ander bedrijf. U wordt dan gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het onderzoek bij dat andere bedrijf.

 

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer.

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt (m.a.w. ten tijde van koop en verkoop bevinden de goederen zich in Spanje) dan zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer. Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten, mits de dienst dan ook geleverd is bij de afnemer.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA. Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten). Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA. Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald. De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1) Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a) Postale diensten

b) Medische dienstverlening

c) Onderwijs

d) Financiële dienstverlening

e) Verhuur van agrarische onroerende goederen

f) (Her)verzekeringen

g) Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten

h) De verkoop van tweedehands onroerend goed

2) Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a) Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export

b) Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3) Niet aan IVA onderworpen zijn:

– Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie

– Diensten verleend door een werknemer in loondienst

– De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

– Ondernemer dient geregistreerd te staan

– Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en/of diensten

– De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

Let wel op dat u bij een driemaandelijkse aangifte alleen na het 4e kwartaal, dus in januari van het volgende jaar, eventuele negatieve btw (dus terug te ontvangen) kunt claimen. Niet gedurende het jaar dus.

Bij een maandelijkse aangifte is het onder voorwaarden mogelijk om de terug te ontvangen IVA (btw) maandelijks terug te vorderen. U moet dan wel goedgekeurd zijn (kan alleen voor eind november) om maandelijks btw te kunnen aangeven.

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

– Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,

– Ter zake van amusement

– Geschenken

– Personenvoertuigen

– Ter zake van reiskosten

– Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief 21%

Verlaagd tarief 10%

Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften) 4%

Nultarief: export van goederen en diensten 0%

 

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades)

Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%.

Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals:

 • beleggingsfondsen
 • ziekenfondsen
 • coöperaties (met uitzondering van capital gains) 
 • non-profit instellingen 
 • en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten.

Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt opgenomen in Spanje, is gevestigd in Spanje of haar werkelijke leiding zich in Spanje bevindt.

Een niet-ingezeten vennootschap wordt belast over de inkomsten en winsten van een bijkantoor welke gevestigd is in Spanje.

De vennootschapsbelasting is verschuldigd op de 25e juli van het jaar, na afloop van het vorige belastingjaar (als het bedrijf haar boekjaar sluit op 31 december).

De aangifte moet worden ingediend uiterlijk op dezelfde datum.

Betalen van voorschotten op de te betalen belasting

Er zijn twee systemen:

 1. De betalingen worden berekend als 18% van het in de belastingaangifte van het vorige jaar berekende belastbare inkomen. De betalingen moeten gedaan worden op 20 april, 20 oktober en 20 december.
 2. De betalingen zijn gebaseerd op het verwachte belastbaar inkomen van de periode en worden als volgt berekend. Aan de hand van de periode resultaten berekend men de te betalen voorschot belasting als 21% van het periode resultaat en wel op de volgende momenten:
  1. Op 20 april voor de periode januari-maart
  2. Op 20 oktober voor de periode januari-september, waarbij het betaalde voorschot onder a in mindering wordt gebracht
  3. Op 20 december voor de periode januari-november, waarbij de betaalde voorschotten onder a en b in mindering worden gebracht.

Het tweede systeem is verplicht voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 6.010.000,- Euro.

Kapitaalwinsten

Winst gemaakt uit verkoop van activa of kapitaal worden belast als gewoon inkomen. Ook dergelijke buitenlandse meerwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse vennootschapsbelasting met de mogelijkheid om reeds betaalde belasting in het buitenland te verrekenen.

Verliezen uit kapitaal kunnen verrekend worden met winsten in de toekomst.

Buitenlandse filialen van een Spaans bedrijf zijn onderhavig aan de Spaanse belasting.

Bepaling van het belastbaar inkomen

De winst van een vennootschap wordt berekend naar goed koopmansgebruik, in overeenstemming met de fiscale wetgeving en conform de administratieve wetgeving met betrekking tot de indeling van de administratie, en mogen gecorrigeerd worden met de volgende posten:

Afschrijvingen

De afschrijvingen kunnen in mindering worden gebracht op een lineaire basis, waarbij de balans de basis is in het geval van nieuwe materiële vaste activa met een levensduur van meer dan drie jaar.

Het ministerie van Financiën vaardigt richtlijnen uit met betrekking tot de maximale lineaire afschrijvingstarieven, met als belangrijkste:

 • Motorvoertuigen: 16%
 • Kantoorinrichting: 10%
 • Industriële gebouwen en hotels: 3%
 • Kantoor-en overige gebouwen: 2%
 • Airconditioning en centrale verwarming: 12%
 • Computerapparatuur: 25%
 • Land kan niet worden afgeschreven.

Voorraad / inventaris

Voorraden en onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, op basis van FIFO(first in – first out) en de gemiddelde kosten methode.

Kapitaal winsten en verliezen

Zoals hierboven besproken, worden vermogenswinsten en-verliezen behandeld als handelsinkomsten.

DIVIDENDEN

Betaalde dividenden zijn onderworpen aan een 19% roerende voorheffing aan de bron of ze worden betaald aan ingezetenen of niet-ingezetenen. De roerende voorheffing kan worden verminderd onder de relevante dubbele belastingverdragen. Dividenden ontvangen van Spaanse bedrijven zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing aan de bron als het bedrijf meer dan 5% bezit en eigenaar is gedurende meer dan 12 maanden.

Een Spaanse vennootschap die een dividend ontvangt van een ander Spaans bedrijf waarvan de deelname in het aandelenkapitaal lager is dan 5% is onderworpen aan een belasting groot 50% van het dividend. Een Spaanse beleggingsmaatschappij of een holding / moedermaatschappij, die meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, is vrijgesteld van belasting op dividenden ontvangen van die andere Spaanse bedrijven.

Renteaftrek

De rente is meestal aftrekbaar op transactiebasis. Rentebetalingen aan buitenlandse geldschieters vereist de goedkeuring van het ministerie van Handel. De roerende voorheffing van 19% is over het algemeen aftrekbaar van de betaalde rente, hoewel dit meestal verminderd of geëlimineerd wordt door een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Verliezen

Verliezen kunnen worden verrekend met alle inkomsten in de komende boekjaren. Verliezen mogen niet verrekend worden met winsten in vorige jaren. Dus geen compensatie naar achteren. De verrekening van verliezen is normaal gesproken niet beperkt door een verandering in het eigendom van aandelen van een bedrijf.

Buitenlands bron-inkomen

Onder het International Fiscal Transparency regime, kunnen Spaanse binnenlandse vennootschappen onderworpen zijn aan belasting over de winst behaald door dochtermaatschappijen buiten de EU zone, als zij een belang hebben van 50% of meer.

Deze regels gelden voor passieve inkomsten van de dochteronderneming, welke elders belast worden tegen een tarief van minder dan 75% van het tarief dat zij zouden moeten betalen als zij een Spaanse binnenlandse vennootschap zouden zijn.

Verrekening buitenlandse belastingen

Buitenlandse belastingen worden verrekend met de Spaanse vennootschapsbelasting, als er een belastingverdrag bestaat met het buitenland. Er is geen systeem van wereldwijde buitenlandse belasting verrekening. Onder bepaalde omstandigheden kan de winst uit vaste inrichtingen van Spaanse bedrijven worden vrijgesteld van Spaanse belasting, indien zij onderworpen zijn aan een vergelijkbare belasting in het buitenland.

Concerns

Toestemming kan worden verkregen bij de belastingdienst om de resultaten van een groep van bedrijven te consolideren voor de vennootschapsbelasting. De groep moet worden geleid door een Spaanse binnenlandse vennootschap die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan 75% heeft in haar dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen moeten Spaanse binnenlandse vennootschappen zijn. Het resultaat van consolidatie is dat alle inkomsten, winsten en verliezen van de groep worden samengevoegd voor fiscale doeleinden.

Transacties tussen groeps ondernemingen

Voor fiscale doeleinden, zullen transacties tussen verbonden ondernemingen worden behandeld alsof zij waren gemaakt at arm’s length prijzen.

 

Gemeentelijke belastingen

De belangrijkste lokale heffingen bestaan ​​uit:

 1. handelsvergunning (de vergunning om economische activiteiten te mogen uitoefenen in de gemeente),
 2. openingsvergunning,
 3. vergunning voor het aanbrengen van reclame etc op of bij het bedrijfspand
 4. verkeerslicentie,
 5. bouwvergunning en
 6. kosten voor afval, milieu belasting etc.

Kapitaalsbelasting

Bij oprichting of uitbreiding van het kapitaal van een bedrijf moet men kapitaalbelasting ad 1% betalen. In sommige gevallen is dit ook van toepassing bij de overdracht van geld of natura in het maatschappelijk kapitaal van een bedrijf.

Overdrachtsbelasting

De overdracht van onroerend goed is in het algemeen onderworpen aan de BTW ad 21%, welke tijdelijk is terug gebracht tot 10% voor prive-woningen, om de verkoop van nieuw gebouwd onroerend goed te bevorderen.

Indien de vervreemder niet binnen het btw-stelsel valt is een overdrachtsbelasting van 6% – 10% (afhankelijk van de regio in Spanje) van toepassing.

Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd over de overdracht van roerende goederen. Het tarief hiervan bedraagt ​​4% van de waarde (bijvoorbeeld een auto).

Belasting Toegevoegde Waarde (IVA)

Het normale BTW-tarief in Spanje is 21% .

Er is een verlaagd tarief van 10% en een sterk verlaagd tarief van 4% op bepaalde goederen en diensten, zoals voedsel, dieren levensmiddelen, huurwoningen, vervoer, accommodatie en films.

 1. Standaard BTW-tarief (Tipo General): 21%
 2. Verlaagd btw-tarief (Tipo Reducido): 10%
 3. Super-verlaagd BTW-tarief (Tipo Superreducido): 4%

Een nultarief bestaat voor de export en internationale diensten aan niet-EU landen.

BTW wordt geheven over de levering van de belastbare goederen en diensten.

Registratie is verplicht voor alle belastingplichtigen die transacties van goederen of diensten verrichten in Spanje.

De IVA (btw) moet maandelijks worden aangegeven en betaald, naar aanleiding van de omzet van de vorige maand (voor bedrijven met een omzet van 6 miljoen Euro of meer).

Kleinere bedrijven moeten de btw / iva per kwartaal aangeven en betalen.

Aangifte of betaling per jaar is niet mogelijk.

Spanje kent geen regeling voor kleine ondernemers, waar een deel van of alle btw kwijtgescholden wordt zoals sommige andere landen in de EU.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021