Belastingen voor bedrijven

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades)

Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%.

Voor kleine bedrijven met een omzet minder dan 1.000.000 per jaar is het tarief 23%

Meerdere bedrijven die tot een groep behoren en die toch onder de 1 miljoen omzet blijven betalen ook 23%.

Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals:

 • beleggingsfondsen
 • ziekenfondsen
 • coöperaties (met uitzondering van capital gains) 
 • non-profit instellingen 
 • en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten.

Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt opgenomen in Spanje, is gevestigd in Spanje of haar werkelijke leiding zich in Spanje bevindt.

Een niet-ingezeten vennootschap wordt belast over de inkomsten en winsten van een bijkantoor welke gevestigd is in Spanje.

De vennootschapsbelasting is verschuldigd op de 25e juli van het jaar, na afloop van het vorige belastingjaar (als het bedrijf haar boekjaar sluit op 31 december).

De aangifte moet worden ingediend uiterlijk op dezelfde datum.

Betalen van voorschotten op de te betalen belasting

Er zijn twee systemen:

 1. De betalingen worden berekend als 18% van het in de belastingaangifte van het vorige jaar berekende belastbare inkomen. De betalingen moeten gedaan worden op 20 april, 20 oktober en 20 december.
 2. De betalingen zijn gebaseerd op het verwachte belastbaar inkomen van de periode en worden als volgt berekend. Aan de hand van de periode resultaten berekend men de te betalen voorschot belasting als 21% van het periode resultaat en wel op de volgende momenten:
  1. Op 20 april voor de periode januari-maart
  2. Op 20 oktober voor de periode januari-september, waarbij het betaalde voorschot onder a in mindering wordt gebracht
  3. Op 20 december voor de periode januari-november, waarbij de betaalde voorschotten onder a en b in mindering worden gebracht.

Het tweede systeem is verplicht voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 6.010.000,- Euro.

Kapitaalwinsten

Winst gemaakt uit verkoop van activa of kapitaal worden belast als gewoon inkomen. Ook dergelijke buitenlandse meerwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse vennootschapsbelasting met de mogelijkheid om reeds betaalde belasting in het buitenland te verrekenen.

Verliezen uit kapitaal kunnen verrekend worden met winsten in de toekomst.

Buitenlandse filialen van een Spaans bedrijf zijn onderhavig aan de Spaanse belasting.

Bepaling van het belastbaar inkomen

De winst van een vennootschap wordt berekend naar goed koopmansgebruik, in overeenstemming met de fiscale wetgeving en conform de administratieve wetgeving met betrekking tot de indeling van de administratie, en mogen gecorrigeerd worden met de volgende posten:

Afschrijvingen

De afschrijvingen kunnen in mindering worden gebracht op een lineaire basis, waarbij de balans de basis is in het geval van nieuwe materiële vaste activa met een levensduur van meer dan drie jaar.

Het ministerie van Financiën vaardigt richtlijnen uit met betrekking tot de maximale lineaire afschrijvingstarieven, met als belangrijkste:

 • Motorvoertuigen: 16%
 • Kantoorinrichting: 10%
 • Industriële gebouwen en hotels: 3%
 • Kantoor-en overige gebouwen: 2%
 • Airconditioning en centrale verwarming: 12%
 • Computerapparatuur: 25%
 • Land kan niet worden afgeschreven.

Voorraad / inventaris

Voorraden en onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, op basis van FIFO(first in – first out) en de gemiddelde kosten methode.

Kapitaal winsten en verliezen

Zoals hierboven besproken, worden vermogenswinsten en-verliezen behandeld als handelsinkomsten.

DIVIDENDEN

Betaalde dividenden zijn onderworpen aan een 19% roerende voorheffing aan de bron of ze worden betaald aan ingezetenen of niet-ingezetenen. De roerende voorheffing kan worden verminderd onder de relevante dubbele belastingverdragen. Dividenden ontvangen van Spaanse bedrijven zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing aan de bron als het bedrijf meer dan 5% bezit en eigenaar is gedurende meer dan 12 maanden.

Een Spaanse vennootschap die een dividend ontvangt van een ander Spaans bedrijf waarvan de deelname in het aandelenkapitaal lager is dan 5% is onderworpen aan een belasting groot 50% van het dividend. Een Spaanse beleggingsmaatschappij of een holding / moedermaatschappij, die meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, is vrijgesteld van belasting op dividenden ontvangen van die andere Spaanse bedrijven.

Renteaftrek

De rente is meestal aftrekbaar op transactiebasis. Rentebetalingen aan buitenlandse geldschieters vereist de goedkeuring van het ministerie van Handel. De roerende voorheffing van 19% is over het algemeen aftrekbaar van de betaalde rente, hoewel dit meestal verminderd of geëlimineerd wordt door een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Verliezen

Verliezen kunnen worden verrekend met alle inkomsten in de komende boekjaren. Verliezen mogen niet verrekend worden met winsten in vorige jaren. Dus geen compensatie naar achteren. De verrekening van verliezen is normaal gesproken niet beperkt door een verandering in het eigendom van aandelen van een bedrijf.

Buitenlands bron-inkomen

Onder het International Fiscal Transparency regime, kunnen Spaanse binnenlandse vennootschappen onderworpen zijn aan belasting over de winst behaald door dochtermaatschappijen buiten de EU zone, als zij een belang hebben van 50% of meer.

Deze regels gelden voor passieve inkomsten van de dochteronderneming, welke elders belast worden tegen een tarief van minder dan 75% van het tarief dat zij zouden moeten betalen als zij een Spaanse binnenlandse vennootschap zouden zijn.

Verrekening buitenlandse belastingen

Buitenlandse belastingen worden verrekend met de Spaanse vennootschapsbelasting, als er een belastingverdrag bestaat met het buitenland. Er is geen systeem van wereldwijde buitenlandse belasting verrekening. Onder bepaalde omstandigheden kan de winst uit vaste inrichtingen van Spaanse bedrijven worden vrijgesteld van Spaanse belasting, indien zij onderworpen zijn aan een vergelijkbare belasting in het buitenland.

Concerns

Toestemming kan worden verkregen bij de belastingdienst om de resultaten van een groep van bedrijven te consolideren voor de vennootschapsbelasting. De groep moet worden geleid door een Spaanse binnenlandse vennootschap die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan 75% heeft in haar dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen moeten Spaanse binnenlandse vennootschappen zijn. Het resultaat van consolidatie is dat alle inkomsten, winsten en verliezen van de groep worden samengevoegd voor fiscale doeleinden.

Transacties tussen groeps ondernemingen

Voor fiscale doeleinden, zullen transacties tussen verbonden ondernemingen worden behandeld alsof zij waren gemaakt at arm’s length prijzen.

 

Gemeentelijke belastingen

De belangrijkste lokale heffingen bestaan ​​uit:

 1. handelsvergunning (de vergunning om economische activiteiten te mogen uitoefenen in de gemeente),
 2. openingsvergunning,
 3. vergunning voor het aanbrengen van reclame etc op of bij het bedrijfspand
 4. verkeerslicentie,
 5. bouwvergunning en
 6. kosten voor afval, milieu belasting etc.

Kapitaalsbelasting

Bij oprichting of uitbreiding van het kapitaal van een bedrijf moet men kapitaalbelasting ad 1% betalen. In sommige gevallen is dit ook van toepassing bij de overdracht van geld of natura in het maatschappelijk kapitaal van een bedrijf.

Overdrachtsbelasting

De overdracht van onroerend goed is in het algemeen onderworpen aan de BTW ad 21%, welke tijdelijk is terug gebracht tot 10% voor prive-woningen, om de verkoop van nieuw gebouwd onroerend goed te bevorderen.

Indien de vervreemder niet binnen het btw-stelsel valt is een overdrachtsbelasting van 6% – 10% (afhankelijk van de regio in Spanje) van toepassing.

Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd over de overdracht van roerende goederen. Het tarief hiervan bedraagt ​​4% van de waarde (bijvoorbeeld een auto).

Belasting Toegevoegde Waarde (IVA)

Het normale BTW-tarief in Spanje is 21% .

Er is een verlaagd tarief van 10% en een sterk verlaagd tarief van 4% op bepaalde goederen en diensten, zoals voedsel, dieren levensmiddelen, huurwoningen, vervoer, accommodatie en films.

 1. Standaard BTW-tarief (Tipo General): 21%
 2. Verlaagd btw-tarief (Tipo Reducido): 10%
 3. Super-verlaagd BTW-tarief (Tipo Superreducido): 4%

Een nultarief bestaat voor de export en internationale diensten aan niet-EU landen.

BTW wordt geheven over de levering van de belastbare goederen en diensten.

Registratie is verplicht voor alle belastingplichtigen die transacties van goederen of diensten verrichten in Spanje.

De IVA (btw) moet maandelijks worden aangegeven en betaald, naar aanleiding van de omzet van de vorige maand (voor bedrijven met een omzet van 6 miljoen Euro of meer).

Kleinere bedrijven moeten de btw / iva per kwartaal aangeven en betalen.

Aangifte of betaling per jaar is niet mogelijk.

Spanje kent geen regeling voor kleine ondernemers, waar een deel van of alle btw kwijtgescholden wordt zoals sommige andere landen in de EU.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021