Home

Administratie voor particulieren

 

In het kader van de inkomstenbelasting voor particulieren, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer deze particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen.

Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden.

Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent.

Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren.

Het werken met het oude modula systeem is daarom nog minder aantrekkelijk geworden dan het al was.

Accountnet heeft al jaren een online systeem voor kleine zelfstandigen, dat volledig aansluit bij de nieuwe eisen van de Spaanse fiscus, zodat men hier direct mee kan gaan werken.

Kortom: vanaf vorig jaar moeten zelfstandigen een uitgebreidere boekhouding bijhouden dan voorheen, omdat ze een register van klanten en leveranciers moeten bijhouden met factuurdatum en referentie.

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting

 

Spanje | 2021 betreft aangifte over het jaar 2020

 

Vergeet niet om de stukken voor de aangifte 2020 aan ons toe te zenden.

Deze aangifte moet voor 25 juni 2021 ingeleverd zijn.

Om dit tijdig te kunnen doen, moeten wij uw stukken voor 15 mei a.s. ontvangen hebben, zodat wij voldoende tijd hebben om uw stukken te verwerken en tijdig aangifte te kunnen doen.

Deze aangifte moet alleen door fiscaal residenten gedaan worden.

Fiscaal residenten in Spanje zijn alle inwoners die meer dan 183 dagen per jaar in Spanje wonen of verblijven. Dit aantal dagen hoeft niet aaneengesloten te zijn, dus als u in totaal per jaar langer dan ongeveer 6 maanden (183 dagen) in Spanje bent, dan moet u IRPF aangeven.

U kunt niet zelf besluiten dat u dat niet wenst want dan zal u vroeg of laat in de problemen komen met de Spaanse fiscus.

Iemand die in Spanje woont, dus resident is, moet zijn of haar inkomsten in Spanje aangeven. Dit betreft het wereldinkomen, dus alle inkomsten die u gedurende het afgelopen jaar in Spanje én in andere landen hebt genoten.

Ontvangt u rijkspensioen vanuit Nederland of België (of een ander land buiten Spanje) waar al belasting over ingehouden is, dan moet u toch ook aangifte doen.

U moet dus in de meeste gevallen gewoon aangifte doen, waarbij het mogelijk is, dat een deel van het aangegeven inkomen (rijkspensioen) buiten de belastingheffing blijft, maar wel degelijk aangegeven moet worden.

Iedere resident moet aangifte doen van zijn / haar wereldinkomen, dus ook uw inkomen (inclusief pensioen en AOW) uit Nederland of België.

Ook als u verder geen inkomen in Spanje heeft moet u toch uw inkomen van elders buiten Spanje aangeven.

Als uw vermogen hoger is dan 500.000 Euro (exclusief vrijstellingen) dan zou u eventueel ook vermogensbelasting (model 714) moeten aangeven.

Wij kunnen voor u berekenen of u daartoe verplicht bent, of dat u door een vrijstelling geen aangifte hoeft te doen.

Graag helpen wij u bij het maken van deze berekening.

Niet aangeven zal vroeg of laat tot dramatisch hoge boetes en geschatte aanslagen leiden, waardoor u hoge kosten moet maken om een deel van die boetes en aanslagen misschien iets te verlagen.

Accountnet kan uw aangifte verzorgen, mits zij tijdig van u een volledig ingevulde vragenlijst met eventueel bijbehorende bijlagen ontvangt.

Wij ontvangen uw gegevens graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 15 mei.

 

Niet residenten kunnen veel later aangifte doen, zodat wij hen op een later tijdstip zullen benaderen.

Erf- en schenkbelasting

LET OP SVP !

In Spanje is de ontvanger erf- en schenkbelasting verschuldigd, dus niet de schenker of overledene.

Belangrijk is niet alleen de familiegraad, maar ook welk vermogen de begunstigde heeft.

De onderstaande tabel is de belasting tarief/tabel, waarvan het betreffende tarief nog vermenigvuldigd moet worden met een factor volgens de hierna vermelde tabel.

Belastbaar bedrag Te betalen belasting
Van € Tot € Tarief % Start schaalbedrag €
0 7.993 7.65 0
>7.993 15.980 8.50 611
>15.980 23.968 9.35 1.290
>23.968 31.955 10.20 2.037
>31.955 39.943 11.05 2.851
>39.943 47.930 11.90 3.734
>47.930 55.918 12.75 4.685
>55.918 63.905 13.60 5.703
>63.905 71.893 14.45 6.789
>71.893 79.880 15.30 7.943
>79.880 119.757 16.15 9.166
>119.757 159.635 18.70 15.606
>159.635 239.389 21.25 23.063
>239.389 398.777 25.50 40.011
>398.777 797.555 29.75 80.655
>797.555 34.00 299.291

Bovenstaande tarieven zijn voor iedereen van toepassing, maar moeten nog vermenigvuldigd worden met een factor zoals hieronder is aangegeven:

Vermogen begunstigde in € Groep 1 en 2 Groep 3 Groep 4
0 tot 402.678 X 1.00 X 1.5882 X 2.00
>402.678 tot 2.007.380 X 1.05 X 1.6676 X 2.10
>2.007.380 tot 4.020.770 X 1.10 X 1.7471 X 2.20
>4.020.770 X 1.20 X 1.9059 X 2.40

 

Groep 1 betreft kinderen tot 21 jaar
Groep 2 betreft kinderen ouder dan 21 jaar, gehuwde echtgenoten en ouders (groep 2 heeft een andere vrijstelling)
Groep 3 betreft familie in de 2e en 3e graad
Group 4 betreft overige erfgenamen of begunstigden, dus ook samenwonende partners die niet officieel gehuwd zijn.

 

Vermogensbelasting

Onderstaand de algemene tabel voor de vermogensbelasting in Spanje.

In de opgave van vermogen dient ook alle vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld Nederland of België) te worden opgegeven.

Deze tabel kan ook per regio weer verschillen, zoals we gewend zijn in Spanje waar elke regio weer een ander afwijkend tarief kan rekenen.

Belastbaar bedrag Te betalen belasting
Van € Tot € Tarief % Startbedrag €
0 167.129 0,20 0
167.129,01 334.253 0,30 334
334.253,01 668.500 0,50 836
668.500,01 1.337.000 0,90 2.507
1.337.000,01 2.675.000 1,30 8.523
2.675.000,01 5.347.998 1,70 25.904
5.347.998,01 10.695.996 2,10 71.362
> 10.695.996 3,50 183.670

De belastingvrije voet is 700.000 € plus een vrijstelling voor residenten voor de eigen woning van 300.000 euro.

Zoals altijd kunnen de regio’s afwijkende vrijstellingen en tarieven hanteren.

 

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven.

Richtlijn:

Belastbaar bedrag aan inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 12.450 19,0%
Van 12.450 tot 20.200 24,0%
Van 20.200 tot 35.200 30,0%
Van 35.200 tot 60.000 37,0%
Van 60.000 tot ???? 45,0%

Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief.

Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro.

En de daarbij behorende maximale tarieven variëren daarbij van 45,5 % tot 54%.

Hieruit blijkt hoe ingewikkeld Spanje is ingedeeld en hoe verschillend bijvoorbeeld de belastingtarieven zijn.

Het belastbare inkomen is het totaal van alle inkomsten, verminderd met aftrekbare kosten en een algemene belastingvrije voet van 5.550 euro die op basis van de gezinssamenstelling hoger kan zijn. 

Winsten en inkomsten uit vermogen (winst bij verkoop onroerend goed, rente, interest, dividenden, etc) worden apart belast volgens de onderstaande tabel:

Winsten en inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 6.000 Euro 19,0%
Van 6.000 tot 50.000 Euro 21,0%
Van 50.000 tot 200.000 Euro

Meer dan 200.000 Euro

23,0%

26,0%

Niet residenten uit de EU betalen een vast tarief van 19% en als deze niet-residenten buiten de EU wonen, dus ook de Engelsen, is het vaste tarief 24%.

Spaanse inkomstenbelasting


Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen.

Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen.

Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen. 

Deze keuze kunt U jaarlijks doen.

Definitie gezinseenheid

Een gezinseenheid kan bestaan uit.

Niet-wettig gescheiden echtgenoten
– Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven)
– Eén oudergezin met minderjarige kinderen.

Let op !  Men kan niet deel uitmaken van 2 gezinseenheden

Wanneer men kiest voor een gezamenlijke aangifte dan moeten alle tot de betreffende gezinseenheid behorende personen aan deze gezamenlijke aangifte meedoen.  Kiest één van de gezinsleden voor een individuele aangifte dan dienen de andere gezinsleden ook een individuele aangifte te doen.
Wanneer het gezin in een bepaald jaar kiest voor gezamenlijke aangifte dan kan men achteraf hierop niet terugkomen.

Kiest het gezin voor een gezamenlijke aangifte dan wordt het totale inkomen van alle gezinsleden bij elkaar opgeteld.  Bij een gezamenlijke aangifte is men gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Verschil individuele en gezamenlijke aangifte

Er is een verschil in de schijvenopbouw bij een individuele en een gezamenlijke aangifte.
Het belangrijkste verschil is, dat bij een gezamenlijke aangifte de eerste schijf waarover geen belasting hoeft te worden betaald twee maal zo hoog is dan wanneer men een individuele aangifte zou doen.

Bovendien geniet de belastingplichtige bij wie de (financieel afhankelijke) kinderen wonen de persoonlijke belastingcredits voor het levensonderhoud van die kinderen.

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een investering doen (bijvoorbeeld een eigen woning, dat als hoofdverblijf dient), maar een individuele aangifte indienen, dan wordt het belastingcredit betreffende de aanschaf van de eigen woning toegepast naar evenredigheid van de eigendomsverhoudingen van de investering.  Wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geniet een ieder de helft van de belastingcredit.

Ook bij inkomsten uit vermogensbestanddelen worden de inkomsten toegerekend op basis van de eigendomsverhouding van het betreffende vermogensbestanddeel tussen de echtgenoten.  Ook in dit geval geldt weer, dat wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, ieder de helft van de inkomsten krijgt toegerekend.  Voor vermogenswinsten en vermogensverliezen geldt eveneens, dat winsten en verliezen worden toegerekend op basis van de eigendomsverhoudingen tussen beide echtgenoten.

Wanneer is aangifte inkomstenbelasting Spanje verplicht?

Je bent verplicht om op eigen initiatief, jaarlijks voor 25 juni, aangifte inkomstenbelasting te doen als je fiscaal resident in Spanje bent.

Tarieven inkomstenbelasting Spanje

Klik hier voor de laatst bekende inkomstenbelasting tabellen.

 

 

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones

Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones.

De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden.

Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen.

Afdracht Sociale lasten

Er wordt ongeveer 38% aan sociale premies geheven over het salaris van een werknemer, waarvan zo’n 32% door de werkgever betaald moet worden en de rest wordt ingehouden op het salaris van de werknemer en doorbetaald moet worden aan de instanties.

De grens waarover premies betaald moeten worden bedraagt ongeveer 45.000 Euro, waarbij de premies maandelijks moeten worden afgedragen

De hier genoemde percentages zijn ramingen en kunnen in de praktijk enigszins afwijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden,  bestaande CAO’s en andere lokale factoren.

Salarisadministratie

Als je iets niet zelf moet doen als ondernemer in Spanje is dat de salarisadministratie.

Neem contact op met Accountnet om u goed te laten voorlichten en een offerte te ontvangen voor de salarisadministratie.

 

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen.

In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro.

Men moet alleen Spaanse BTW berekend te worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn.

Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de intracomunautaire regeling van toepassing.

Zodra de omzet de grens van 35.000 euro overschrijdt moet u aangifte doen, al is dit midden in een jaar. Vanaf dat moment moet u de rest van het jaar en het daarop volgende jaar in ieder geval aangifte doen.

BTW aangifte is ook vereist als een niet Spaans bedrijf een magazijn of opslagruimte heeft en de goederen daar verwerkt of verzendt.

 

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje

Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer).

Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden.

Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus.

Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften kan worden opgenomen. Uw fiscale nummer wordt daarna dan voorafgegaan door de letters ES-.

In het kader van fraudebestrijding komt de fiscus altijd controleren of er wel sprake is van een bedrijf, o.a. door te kijken of er wel een eigen kantoor is, of er personeelwerkzaam is, of de ondernemer daadwerkelijk actief is, of er andere bewijzen aanwezig zijn, zoals een naambord etc.

Zeer regelmatig wordt aan de hand van deze criteria het internationale btw nummer afgewezen, terwijl er wel degelijk sprake is van een serieus bedrijf, dat goederen of diensten levert buiten Spanje.

Bereid een controle dan ook zeer grondig en serieus voor, zeker wanneer uw bedrijf niet aan allerlei uiterlijke kenmerken kan voldoen.

 

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn?

Aangifte
De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle.

Andere bronnen
Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit heet een zogenaamde renseignement. Ook klikbrieven van boze werknemers of gestrande liefdes kunnen reden zijn voor het instellen van een boekenonderzoek.

Afwijking
Als uw cijfers afwijken van de gemiddelden in de branche waarin u werkt, kan de Belastingdienst langskomen om opheldering te vragen. Bijvoorbeeld als de verhouding tussen personeelskosten en omzet afwijkt, of de omzet ten opzichte van de inkoop afwijkt van wat gebruikelijk is in uw branche.

Startende ondernemer
Startende ondernemers krijgen ook vaak een startersbezoek. Dat is niet echt een boekencontrole. De Belastingdienstmedewerker, kijkt vooral of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer ‘volgens het boekje’ draait. Ook als u een btw nummer voor invoer of uitvoer van goederen of diensten aanvraagt, krijgt u bijna zeker een bezoek voor een controle, met name om te kijken of u wel een echt bedrijf bent en niet een papieren “nep”bedrijf.

Derdenonderzoek
Het kan zijn dat de Belastingdienst bij u langskomt om gegevens en inlichtingen in te winnen voor de controle bij een ander bedrijf. U wordt dan gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het onderzoek bij dat andere bedrijf.

 

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021