Overzicht belastingen

Overzicht belastingen

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat uit twee soorten belastingen:

De directe of persoonlijke belastingen:
– Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen.
Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio).

De indirecte belastingen:
– Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptie van goederen en diensten en de bestede inkomens.
Hieronder vallen de BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), de belasting over Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados), en de Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales).

Een andere indeling van de belastingen is die in Rijksbelastingen, Autonome en Lokale Belastingen

Onder Rijksbelastingen vallen de volgende heffingen:
– De Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF). De heffing van deze belasting ligt voor een gedeelte in handen van de Autonome Gewesten.
– Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)
– Belasting Toegevoegde Waarde (IVA) (Impuesto sobre el Valor Añadido)
– Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales, IE).

Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten zijn:
– Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)
– Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, ISD)
– Overdrachtsbelastingen (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)
– Belasting op Kansspelen (Tributos sobre el Juego)

De meest voorkomende lokale belastingen zijn de volgende:
– OZB – onroerende zaak belasting (Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI)
– Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)
– Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación)
– Leges en Gemeentelijke Belstingen (Tasas y Precios Públicos)

Een nadere korte verklaring van de belangrijkste belastingen

Inkomstenbelastig (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF)
De Inkomstenbelasting kenmerkt zich door het feit, een directe, persoonlijke en subjectieve belasting te zijn, die het totaal aan netto verdiensten en de groei van het vermogen belast.
Deze belasting belast dus het financiële vermogen van de belastingbetaler.

Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)
Het gaat om een directe belasting van persoonlijke aard die de inkomsten van vennootschappen en overige juridische beleidsorganen, die niet in aanmerking komen voor betaling van de IRPF, belast. Ook beleidsorganen zonder wettelijke persoonlijkheid vallen onder deze heffing. De bedrijfswinsten worden belast.
Het belastbare aspect ligt in het genereren van inkomsten, en bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn zowel handels- als burgerlijke maatschappijen, tijdelijk gefuseerde bedrijven, verschillende beleggingsfondsen evenals pensioenfondsen.

Belasting Toegevoegde Waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA)
Deze indirecte belasting valt onder de consumptiemaatschappij. Belast worden de leveringen van goederen en diensten door bedrijven of professionelen, de
Intracommunitaire betrekkingen en de invoerrechten. De IVA wordt opgelegd aan de eindconsument en niet aan de bedrijven of professionelen. Zij verhalen over het algemeen de IVA op hun cliënten en op die manier compenseren zij de door hun leveranciers aan hen opgelegde IVA.

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)
Het betreft een belasting die periodiek wordt opgelegd en wordt geheven over het netto vermogen van personen.
Het belastbare aspect ligt in de eigendomstitel van goederen en financiële rechten (op deze manier worden persoonlijke of familiaire rechten uitgesloten). Er vindt aftrek plaats van de lasten en bezwaren die tot waardevermindering leiden en ook van de schulden en persoonlijke verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen.
Deze belasting is van oplopende aard, d.w.z., de belasting wordt hoger naar mate het belastbare bedrag stijgt.

Successierecht en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)
Dit is een indirecte, subjectieve belasting die opgelegd wordt over de lucratieve waardetoename van het vermogen van personen die kan ontstaan uit het verkrijgen van een erfenis, legaten of donaties. Deze belasting wordt ook geheven over bedragen die begunstigden van een levensverzekering ontvangen, in ieder geval, als de verzekeringnemer een andere persoon is dan de begunstigde.

Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre la Transmisiones Patrimonilaes, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)
Deze belasting kent drie belastbare componenten:
– Belasting op vermogensoverdracht die het burgerlijke verkeer belast, hetgeen als aanvulling dient van de belasting op het handelsverkeer die vervat zit in de BTW.
– Belasting op de overdracht van vennootschappen die de belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering belast. Deze belasting vloeit voort uit de overeenkomsten tussen vennootschapen en, over het algemeen, uit de omzettingen van vermogen die ermee gepaard gaan.
– Belasting op gedocumenteerde juridische handelingen, die het redigeren van bepaalde notariële, zakelijke en administratieve documenten belast.

Onroerende Zaak Belasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI)
Deze belasting, ook bekend als de contributie “Contribución”, wordt geheven over het bezit van onroerende zaken, rustiek of stedelijk. De belasting wordt berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed, (i.e. de waarde van het gebouw en het perceel), en komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende Onroerend Goed. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal inwoners in de Gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)
Deze belasting wordt geheven over bedrijfsmatige, professionele of artistieke economische activiteiten, wel of niet uitgevoerd in een bepaalde plaats, en wel of niet gespecificeerd in belastingtabellen. De belasting is gerelateerd aan de productie of distributie van goederen en diensten.

Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de TracciónMecánica o de Circulación, IVTM)
Genoemde belasting wordt geheven over het bezit van geregistreerde gemotoriseerde voertuigen, onafhankelijk van de klasse en categorie, die geschikt worden bevonden voor deelname aan het wegverkeer op openbare wegen. Gemeenten hebben het recht de desbetreffende tarieven aan te passen aan het aantal inwoners.

Gemeentelijke Belastingen / Leges (Tasas y Precios Públicos)
Dit zijn Gemeentelijke Belastingen die geheven worden over de uitvoering van publieke dienstverleningen. Hieronder vallen, onder andere, het innen van gelden voor parkeerplaatsen, de vuilnisophaaldienst, abonnementen op gemeentelijke zwembaden, het gebruik van de bibliotheek etc. Samengevat, een bijdrage voor het uitvoeren van bepaalde gemeentelijke diensten.

Voorkomen van dubbele belasting

De lidstaten van de Europese Unie hebben fiscale verdragen ondertekend met het doel een dubbele belasting te vermijden. Deze verdragen maken het ook mogelijk vast te stellen wat het juiste “fiscale adres” is van een persoon. Dit is vooral van belang wanneer de wetgeving van het gastland en die van het land van herkomst, beiden een persoon beschouwen als ingezetene. Als “fiscaal resident” in een land dat lid is van de EU, dient een persoon in het desbetreffende land, over alle inkomsten belastingen te betalen (Universele inkomsten), en zeker, wanneer genoemde inkomsten ook in een ander land als belastbaar zouden kunnen worden beschouwd.

Informatie

  • De verschillende Gemeentehuizen

  • Centrale Regering (Administración General del Estado) www.map.es – www.extranjeros.mir.es

  • Informatiepunt Basisbelastingen (Información Tributaria Básica)
    Telefoon: 901 33 55 33
    www.gva.es

  • Een goede belastingadviseur in Spanje zoals Accountnet (www.accountnet.info)

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021