Home

Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Verhuist u naar Nederland? Dan mag u in het algemeen uw verhuisgoederen zonder betaling van belasting meenemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het maakt verschil of u naar Nederland verhuist vanuit een EU-land of een niet-EU-land.

Verhuist u uit Nederland naar een ander land? Dan zijn er ook regels waaraan u zich moet houden.

Verhuist u naar Nederland? Dan moet u in het land van vertrek vaak ook een aantal zaken regelen voor het uitvoeren van uw verhuisboedel. Informeer daarom op tijd bij de autoriteiten van het land van vertrek of bij uw verhuisbedrijf.

Wat zijn verhuisgoederen of persoonlijke goederen?

Verhuisgoederen of persoonlijke goederen zijn goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door u of uw gezin. Het zijn vooral roerende goederen (zoals meubels en kasten) en voorwerpen, vervoermiddelen voor particulier gebruik, huishoudelijke voorraden voor normaal huishoudelijk gebruik, kleine huisdieren en rijdieren, draagbare instrumenten voor de uitoefening van een beroep, enzovoort.

Goederen die bestemd zijn voor werkzaamheden als fabrikant, handelaar of dienstverlener vallen niet onder de verhuisgoederen of persoonlijke goederen.

Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

U wilt uw buitenlandse rekeningnummer aan de Nederlandse overheid doorgeven.

De reden daarvoor kan verschillend zijn:

 • U hebt een brief gekregen omdat u geld terugkrijgt. In de brief vraagt men u om het rekeningnummer waarop ze het geld kunnen uitbetalen.
 • Uw rekeningnummer is veranderd en u wilt dit doorgeven, bijvoorbeeld voor teruggaaf inkomstenbelasting.

Hoe u dat doet hangt er vanaf of u particulier bent of ondernemer:

 • Particulier

  Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of inkomstenbelasting/bijdrage Zorgverzekeringswet én is het nieuwe nummer een IBAN (rekeningnummer)? Dan kunt u het net als een Nederlands rekeningnummer online doorgeven of wijzigen.

  In alle andere gevallen stuurt u een brief om uw rekeningnummer door te geven of te wijzigen. Zet het volgende in de brief:

  • uw naam
  • uw adres, postcode, woonplaats en land
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • de toeslag of belasting waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft
  • uw nieuwe rekeningnummer
  • de BIC-code van uw bank
   Heeft uw bank geen BIC? Geef dan het volledige buitenlandse rekeningnummer (inclusief bankcodes).
  • de tenaamstelling van het rekeningnummer
   Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank.
  • het land van uw bank
  • uw handtekening

  Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of voor de inkomstenbelasting en de bijdrage Zorgverzekeringswet? Stuur dan ook kopiëen mee van:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands vreemdelingendocument)
  • een bankafschrift of een digitaal bankafschrift (waarop uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn), of de bevestiging van uw bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal 2 maanden oud)

  Let op!

  De verwerking van uw wijziging kost tijd. Wilt u dat zij uw oude rekeningnummer per direct niet meer gebruiken? Zet dit dan ook in de brief. Én geef dat meteen door aan de BelastingTelefoon Buitenland

   

 • Ondernemer

  Bent u ondernemer en hebt u een rekeningnummer in een SEPA-land? Dan kunt u het rekeningnummer online wijzigen of doorgeven.

  Is het rekeningnummer niet uit een SEPA-land? Stuur dan een brief met de volgende gegevens:

  • de naam van de rekeninghouder
  • het adres van de rekeninghouder
  • uw RSIN
  • het subnummer van de onderneming als u dat hebt
   Dit geldt alleen als u het rekeningnummer wijzigt voor btw of loonheffingen. Het subnummer bestaat uit de laatste twee getallen van uw btw-nummer of loonheffingennummer.
  • het belastingmiddel waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft
  • het nieuwe rekeningnummer
  • de BIC-code van de bank
   Hebt u geen BIC-code? Geef dan het volledige rekeningnummer met bankcodes door.
  • de tenaamstelling van uw rekeningnummer
   Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank.
  • uw handtekening

  Wilt u dat zij uw oude rekeningnummer per direct niet meer gebruiken? Zet dit dan ook in de brief. Én geef dat meteen door aan BelastingTelefoon Buitenland.

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst/Centrale administratieve processen
  Unit Registreren
  Postbus 9055
  7300 GT Apeldoorn

  Het verwerken van uw rekeningnummer kost tijd

  U krijgt binnen 3 weken een brief, waarin staat dat uw rekeningnummer is verwerkt. 

Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier Opgaaf wereldinkomen geeft u uw wereldinkomen aan door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hebt u een partner? Dan krijgt hij meestal ook een ‘Opgaaf wereldinkomen’. U hoeft zijn gegevens dus niet in te vullen op uw formulier. Vermeld alleen uw eigen inkomensgegevens en aftrekposten.

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u bericht gehad dat u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel aangifte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet doen? Doe dan aangifte met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Geef daarnaast uw wereldinkomen door met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’.

Wat is mijn wereldinkomen?

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Als u een formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ krijgt toegestuurd, moet u uw wereldinkomen opgeven. Met uw wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

 • definitieve bedrag van uw toeslag
  Met het wereldinkomen wordt de definitieve hoogte van uw toeslag bepaalt. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan stopt de overheid de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. De toeslag die u elke maand krijgt is een voorlopig bedrag.
 • definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Met uw wereldinkomen bepaalt het CAK de definitieve buitenlandbijdrage Zvw, als u of een gezinslid buiten Nederland woonde. De buitenlandbijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) inhoudt op uw uitkering en afdraagt aan het CAK, is een voorlopig bedrag.
 • tegemoetkoming van het CAK
  Het CAK gebruikt uw wereldinkomen voor het vaststellen van uw tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met mijn opgaaf?

Nadat men uw opgaaf wereldinkomen heeft ontvangen, krijgt u een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi)’. Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

 • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
 • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepaalt men de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het Zorginstituut Nederland en het CAK. Zij bepalen hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag doorgeeft.

Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen.

Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen

Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen’. U kunt dit formulier online bestellen. U vult het formulier in en stuurt het per post naar ons terug. Dat kan uiterlijk tot de datum waarop u aangifte moet hebben gedaan. Voor buitenlands belastingplichtigen is dit 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u aangifte moet doen.

Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen
Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

Reactie binnen 6 weken

Als u een wijziging hebt doorgegeven, krijgt u binnen 6 weken een reactie van ons. Als het bedrag verandert, passen wij de termijnbedragen zo snel mogelijk aan.

Andere wijzigingen

Toeslagen

Hebt u een toeslag, zoals een kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag? Geef de wijziging in uw situatie dan ook door aan Belastingdienst/Toeslagen.

P-formulier

U doet aangifte met het P-formulier als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • in een bepaald jaar binnenlands belastingplichtig was, maar niet in Nederland woonde
 • niet online aangifte doet voor binnenlands belastingplichtigen
 • op het moment dat u aangifte doet, niet in Nederland woont
 • in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

P-formulier aanvragen

Het P-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Woont u in Nederland en wilt u een P-formulier aanvragen?

Bel dan met de BelastingTelefoon voor het binnenland.

Hebt u DigiD? Dan kunt u online aangifte doen op Mijn Belastingdienst.

M-formulier

U doet aangifte met het M-formulier als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u in dat jaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, dus bijvoorbeeld naar Spanje.

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

Hebt u geen M-formulier ontvangen en wilt u aangifte doen over een bepaald jaar? Dan kunt u het M-formulier online aanvragen.

Het M formulier is zeer uitgebreid en kan alleen op papier ingevuld worden.

De invulling is zeer tijdrovend en omslachtig, zodat u dit beter kunt uitbesteden aan een belasting adviseur, echter deze zal een fors bedrag berekenen voor deze werkzaamheden, omdat men veel tijd kwijt is aan deze eenmalige aangifte.

 

C-formulier

U doet aangifte met het C-formulier als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • buitenlands belastingplichtig bent
 • niet online aangifte doet
 • gedurende een heel jaar buiten Nederland woonde (dit geldt niet voor uitgezonden overheidspersoneel)
 • in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

C-formulier 2018 aanvragen

Het C-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De (aanvullende) toelichting bij de C-aangifte is ook beschikbaar.

Houd er wel rekening mee dat u ook een inkomensverklaring moet opsturen als u aangemerkt wil worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Gebruik hiervoor een aparte envelop.

Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woningaanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in het afgelopen jaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over een jaar kan nog tot en met 5 jaar na afloop van dat jaar, dus over het jaar 2018 kunt u nog tot en met 31 december 2023 geld terug vragen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige of niet?

Woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. U bent dan een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U, en eventueel uw partner, moet dan wel een inkomensverklaring uit uw woonland kunnen overleggen.

Wanneer aangifte doen?

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2019 aangifte doen. U kunt de Nederlandse belastingdienst wel om uitstel vragen.

Hoe doe ik aangifte?

In de meeste gevallen kunt u online aangifte doen. In een aantal gevallen moet u aangifte doen met een formulier. Het is noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over inkomen, bankrekeningen en wonen bij de hand hebt als u aangifte doet.

Online aangifte doen

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u DigiD of een gebruikersnaam met wachtwoord nodig.

U kunt Accountnet ook verzoeken om namens u aangifte te doen.

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

Aangifte op papier

U kunt geen online aangifte doen als u:

 • in het betreffende jaar in meer dan 2 landen woonde
 • een deel van een jaar in Nederland woonde
 • niet in Nederland woont, geen DigiD hebt en aangifte moet doen als binnenlands belastingplichtige. Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Nederland naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
 • aangifte doet voor een overledene

In dat geval gebruikt u een van de volgende formulieren:

 • Buitenlands belastingplichtigen gebruiken het C-formulier.
 • Binnenlands belastingplichtigen gebruiken het P-formulier. Dat geldt ook voor naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
 • Mensen die in 2018 naar of uit Nederland zijn gemigreerd, doen aangifte met het M-formulier. Deze zeer uitgebreide en ingewikkelde aangifte kan nooit online.
 • Voor het doen van de aangifte over een jaar voor een in dat opvolgende jaar overleden persoon gebruikt u het P-formulier. Had de overledene een onderneming? Dan gebruikt u voor de aangifte het F-formulier. Voor de aangifte over het jaar van overlijden gebruikt u altijd een F-formulier.

U bestelt de formulieren bij de BelastingTelefoon Buitenland. Het M-formulier kunt u ook online aanvragen.

Geen bijlagen

De belastingdienst verwerkt uw aangifte geautomatiseerd. Stuur daarom geen bijlagen mee met uw aangifte, tenzij daar in het aangifteformulier uitdrukkelijk om gevraagd wordt. Doet u aangifte met een papieren aangifteformulier, hecht de aangiftebladen dan niet aan elkaar of aan het voorblad.

Het is zeer verstandig om de aangifte door een belastingadviseur te laten verzorgen, zoals Accountnet

Wanneer krijgt u bericht over uw aangifte?

Is uw aangifte vóór 1 april van het jaar binnen? Dan krijgt u meestal vóór 1 juli van dat jaar een voorlopige aanslag. Doet u op of na 1 april aangifte? Dan streeft men ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan. 

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan lukt het niet om u voor 1 juli bericht te sturen. U ontvangt ook geen voorlopige aanslag.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld.

Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken.

Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont.

Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland.

Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?

Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen. Betaalt u over minimaal 90% daarvan belasting in Nederland? Dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Twijfelt u hierover? Geen nood.

Vul de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in.

De Nederlandse belastingdienst checkt dan of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

U leest dat in het eerste invulscherm van uw aangifteformulier.

U hebt dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij of zij ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Betaalt u over minder dan 90% van uw inkomen belasting in Nederland?

Dan bent u een niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

U geeft uw inkomen uit Nederland en uw bezittingen in Nederland aan met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland.

Doe dit zo snel mogelijk na uw aangifte. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

(bron: Belastingdienst Nederland)

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer.

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt (m.a.w. ten tijde van koop en verkoop bevinden de goederen zich in Spanje) dan zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer. Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten, mits de dienst dan ook geleverd is bij de afnemer.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA. Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten). Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA. Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald. De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1) Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a) Postale diensten

b) Medische dienstverlening

c) Onderwijs

d) Financiële dienstverlening

e) Verhuur van agrarische onroerende goederen

f) (Her)verzekeringen

g) Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten

h) De verkoop van tweedehands onroerend goed

2) Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a) Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export

b) Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3) Niet aan IVA onderworpen zijn:

– Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie

– Diensten verleend door een werknemer in loondienst

– De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

– Ondernemer dient geregistreerd te staan

– Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en/of diensten

– De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

Let wel op dat u bij een driemaandelijkse aangifte alleen na het 4e kwartaal, dus in januari van het volgende jaar, eventuele negatieve btw (dus terug te ontvangen) kunt claimen. Niet gedurende het jaar dus.

Bij een maandelijkse aangifte is het onder voorwaarden mogelijk om de terug te ontvangen IVA (btw) maandelijks terug te vorderen. U moet dan wel goedgekeurd zijn (kan alleen voor eind november) om maandelijks btw te kunnen aangeven.

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

– Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,

– Ter zake van amusement

– Geschenken

– Personenvoertuigen

– Ter zake van reiskosten

– Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief 21%

Verlaagd tarief 10%

Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften) 4%

Nultarief: export van goederen en diensten 0%

 

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021