Categorie op Zelfstandigen Autonomos

Administratie voor particulieren

 

In het kader van de inkomstenbelasting voor particulieren, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer deze particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen.

Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden.

Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent.

Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren.

Het werken met het oude modula systeem is daarom nog minder aantrekkelijk geworden dan het al was.

Accountnet heeft al jaren een online systeem voor kleine zelfstandigen, dat volledig aansluit bij de nieuwe eisen van de Spaanse fiscus, zodat men hier direct mee kan gaan werken.

Kortom: vanaf vorig jaar moeten zelfstandigen een uitgebreidere boekhouding bijhouden dan voorheen, omdat ze een register van klanten en leveranciers moeten bijhouden met factuurdatum en referentie.

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven.

Richtlijn:

Belastbaar bedrag aan inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 12.450 19,0%
Van 12.450 tot 20.200 24,0%
Van 20.200 tot 35.200 30,0%
Van 35.200 tot 60.000 37,0%
Van 60.000 tot ???? 45,0%

Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief.

Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro.

En de daarbij behorende maximale tarieven variëren daarbij van 45,5 % tot 54%.

Hieruit blijkt hoe ingewikkeld Spanje is ingedeeld en hoe verschillend bijvoorbeeld de belastingtarieven zijn.

Het belastbare inkomen is het totaal van alle inkomsten, verminderd met aftrekbare kosten en een algemene belastingvrije voet van 5.550 euro die op basis van de gezinssamenstelling hoger kan zijn. 

Winsten en inkomsten uit vermogen (winst bij verkoop onroerend goed, rente, interest, dividenden, etc) worden apart belast volgens de onderstaande tabel:

Winsten en inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 6.000 Euro 19,0%
Van 6.000 tot 50.000 Euro 21,0%
Van 50.000 tot 200.000 Euro

Meer dan 200.000 Euro

23,0%

26,0%

Niet residenten uit de EU betalen een vast tarief van 19% en als deze niet-residenten buiten de EU wonen, dus ook de Engelsen, is het vaste tarief 24%.

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones

Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones.

De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden.

Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen.

Afdracht Sociale lasten

Er wordt ongeveer 38% aan sociale premies geheven over het salaris van een werknemer, waarvan zo’n 32% door de werkgever betaald moet worden en de rest wordt ingehouden op het salaris van de werknemer en doorbetaald moet worden aan de instanties.

De grens waarover premies betaald moeten worden bedraagt ongeveer 45.000 Euro, waarbij de premies maandelijks moeten worden afgedragen

De hier genoemde percentages zijn ramingen en kunnen in de praktijk enigszins afwijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden,  bestaande CAO’s en andere lokale factoren.

Salarisadministratie

Als je iets niet zelf moet doen als ondernemer in Spanje is dat de salarisadministratie.

Neem contact op met Accountnet om u goed te laten voorlichten en een offerte te ontvangen voor de salarisadministratie.

 

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen.

In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro.

Men moet alleen Spaanse BTW berekend te worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn.

Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de intracomunautaire regeling van toepassing.

Zodra de omzet de grens van 35.000 euro overschrijdt moet u aangifte doen, al is dit midden in een jaar. Vanaf dat moment moet u de rest van het jaar en het daarop volgende jaar in ieder geval aangifte doen.

BTW aangifte is ook vereist als een niet Spaans bedrijf een magazijn of opslagruimte heeft en de goederen daar verwerkt of verzendt.

 

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje

Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer).

Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden.

Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus.

Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften kan worden opgenomen. Uw fiscale nummer wordt daarna dan voorafgegaan door de letters ES-.

In het kader van fraudebestrijding komt de fiscus altijd controleren of er wel sprake is van een bedrijf, o.a. door te kijken of er wel een eigen kantoor is, of er personeelwerkzaam is, of de ondernemer daadwerkelijk actief is, of er andere bewijzen aanwezig zijn, zoals een naambord etc.

Zeer regelmatig wordt aan de hand van deze criteria het internationale btw nummer afgewezen, terwijl er wel degelijk sprake is van een serieus bedrijf, dat goederen of diensten levert buiten Spanje.

Bereid een controle dan ook zeer grondig en serieus voor, zeker wanneer uw bedrijf niet aan allerlei uiterlijke kenmerken kan voldoen.

 

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn?

Aangifte
De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle.

Andere bronnen
Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit heet een zogenaamde renseignement. Ook klikbrieven van boze werknemers of gestrande liefdes kunnen reden zijn voor het instellen van een boekenonderzoek.

Afwijking
Als uw cijfers afwijken van de gemiddelden in de branche waarin u werkt, kan de Belastingdienst langskomen om opheldering te vragen. Bijvoorbeeld als de verhouding tussen personeelskosten en omzet afwijkt, of de omzet ten opzichte van de inkoop afwijkt van wat gebruikelijk is in uw branche.

Startende ondernemer
Startende ondernemers krijgen ook vaak een startersbezoek. Dat is niet echt een boekencontrole. De Belastingdienstmedewerker, kijkt vooral of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer ‘volgens het boekje’ draait. Ook als u een btw nummer voor invoer of uitvoer van goederen of diensten aanvraagt, krijgt u bijna zeker een bezoek voor een controle, met name om te kijken of u wel een echt bedrijf bent en niet een papieren “nep”bedrijf.

Derdenonderzoek
Het kan zijn dat de Belastingdienst bij u langskomt om gegevens en inlichtingen in te winnen voor de controle bij een ander bedrijf. U wordt dan gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het onderzoek bij dat andere bedrijf.

 

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer.

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt (m.a.w. ten tijde van koop en verkoop bevinden de goederen zich in Spanje) dan zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer. Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten, mits de dienst dan ook geleverd is bij de afnemer.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA. Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten). Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA. Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald. De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1) Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a) Postale diensten

b) Medische dienstverlening

c) Onderwijs

d) Financiële dienstverlening

e) Verhuur van agrarische onroerende goederen

f) (Her)verzekeringen

g) Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten

h) De verkoop van tweedehands onroerend goed

2) Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a) Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export

b) Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3) Niet aan IVA onderworpen zijn:

– Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie

– Diensten verleend door een werknemer in loondienst

– De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

– Ondernemer dient geregistreerd te staan

– Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en/of diensten

– De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

Let wel op dat u bij een driemaandelijkse aangifte alleen na het 4e kwartaal, dus in januari van het volgende jaar, eventuele negatieve btw (dus terug te ontvangen) kunt claimen. Niet gedurende het jaar dus.

Bij een maandelijkse aangifte is het onder voorwaarden mogelijk om de terug te ontvangen IVA (btw) maandelijks terug te vorderen. U moet dan wel goedgekeurd zijn (kan alleen voor eind november) om maandelijks btw te kunnen aangeven.

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

– Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,

– Ter zake van amusement

– Geschenken

– Personenvoertuigen

– Ter zake van reiskosten

– Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief 21%

Verlaagd tarief 10%

Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften) 4%

Nultarief: export van goederen en diensten 0%

 

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021