Omzetbelasting : IVA

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer.

De IVA moet ieder kwartaal aangegeven worden.Er zijn bedrijven die ieder maand IVA moeten aangeven (zie verderop in dit artikel).

 

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt, zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer. Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten, mits de dienst dan ook geleverd is bij de afnemer.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA. Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten, dus ook uit Engeland). Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA. Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald. De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1) Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a) Postale diensten

b) Medische dienstverlening

c) Onderwijs

d) Financiële dienstverlening

e) Verhuur van agrarische onroerende goederen

f) (Her)verzekeringen

g) Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten

h) De verkoop van tweedehands onroerend goed

2) Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a) Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export

b) Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3) Niet aan IVA onderworpen zijn:

– Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie

– Diensten verleend door een werknemer in loondienst

– De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

 

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

– Ondernemer dient geregistreerd te staan

– Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en/of diensten

– De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

 

Let wel op dat u bij een driemaandelijkse aangifte alleen na het 4e kwartaal, dus in januari van het volgende jaar, eventuele negatieve btw (dus terug te ontvangen) kunt claimen. Niet gedurende het jaar dus.

 

Bij een maandelijkse aangifte is het onder voorwaarden mogelijk om de terug te ontvangen IVA (btw) maandelijks terug te vorderen. U moet dan wel goedgekeurd zijn (kan alleen voor eind november) om maandelijks btw te kunnen aangeven.

 

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

– Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,

– Ter zake van amusement

– Geschenken

– Personenvoertuigen

– Ter zake van reiskosten

– Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief 21%

Verlaagd tarief 10%

Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften) 4% tot 5%

Nultarief: export van goederen en diensten 0%

 

Real Time aanlevering

Spanje heeft een systeem van bijna real-time aanlevering van BTW informatie voor de volgende bedrijven die maandelijks BTW aangifte dienen te doen:

  • Bedrijven die ingeschreven staan in Register van maandelijkse BTW teruggaves (REDEME).
  • Bedrijven die in het voorgaande boekjaar meer dan 6 miljoen euro hebben gefactureerd.
  • Fiscale eenheden.

IVA bij vastgoed transacties

Nieuwbouw woningen               10%

Bestaande woningen                    0% (maar u moet wel overdrachtsbelasting betalen van ong 10%)

Terreinen voor nieuwsbouw      21%

Bedrijfsonroerendgoed               21%

Huurwoningen                              geen btw

Verhuur aan toeristen                 10%

Verhuur aan bedrijven                21%

 

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021