Alle berichten door op webadmin

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld. Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont. Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland. Betaalt u over bijna uw hele inkomen…

Meer lezen

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ? Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen. Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer. De IVA moet ieder kwartaal aangegeven worden.Er zijn bedrijven die ieder maand IVA moeten aangeven (zie verderop in…

Meer lezen

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades) Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%. Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals: beleggingsfondsen ziekenfondsen coöperaties (met uitzondering van capital gains)  non-profit instellingen  en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten. Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt…

Meer lezen

Verhuizen naar Spanje

Als u niet meer in Nederland woont, maar in Spanje, of u gaat in Spanje wonen, dan moet u het nieuwe adres aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven. U geeft dan uw adreswijziging door met het formulier Adreswijziging buiten Nederland doorgeven. Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier. Zodra de Nederlandse belastingdienst uw wijziging binnen heeft, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken. (bron belastingdienst) Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Meer lezen

Vrijstelling belastinginhouding

"Verklaring belastingplicht woonland". Om vrijgesteld te worden van loonheffingen in Nederland (of België) moet u in Spanje herkent worden als fiscaal inwoner van dat land. U bent fiscaal inwoner van Spanje als u fiscaal resident bent en dus belastingplichtig voor uw wereldinkomen. Dat kan u als volgt bewijzen: U stuur een kopie op van uw meest recente belastingaanslag met de daarbij behorende aangifte uit Spanje. U laat de daarvoor bestemde verklaring door de belastingdienst in Spanje invullen en ondertekenen en stuurt deze mee bij de aanvraag voor vrijstelling van loonheffing.…

Meer lezen

Vertrek naar Spanje en de gevolgen voor de Nederlandse belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer U zich voor kortere of langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het "woonplaats principe" van groot belang. belastingplicht Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereidinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op…

Meer lezen

De belastingen voor niet-residenten

In het verleden was het zo, dat de inkomstenbelasting voor niet-residenten een apart artikel was in de algemene wet op de inkomstenbelasting. In het nieuwe belastingstelsel is er nu een nieuwe wet van kracht geworden, die alleen betrekking heeft op de inkomstenbelasting voor niet-residenten. Voor niet-residenten geldt een bijtelling van 2 % of 1,1 % van de fiscale huurwaarde van het huis, ongeacht het huis wordt verhuurd of niet. Het belangrijkste verschil in de inkomstenbelasting tussen residenten en niet-residenten is, dat bij residenten wordt uitgegaan van "la renta disponibie" (=…

Meer lezen

Overzicht belastingen

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat uit twee soorten belastingen: De directe of persoonlijke belastingen: - Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen. Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio). De indirecte belastingen: - Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptie van goederen en diensten en de bestede inkomens. Hieronder vallen de BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021