Archief op 20 november 2019

P-formulier

U doet aangifte met het P-formulier als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • in een bepaald jaar binnenlands belastingplichtig was, maar niet in Nederland woonde
 • niet online aangifte doet voor binnenlands belastingplichtigen
 • op het moment dat u aangifte doet, niet in Nederland woont
 • in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

P-formulier aanvragen

Het P-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Woont u in Nederland en wilt u een P-formulier aanvragen?

Bel dan met de BelastingTelefoon voor het binnenland.

Hebt u DigiD? Dan kunt u online aangifte doen op Mijn Belastingdienst.

M-formulier

U doet aangifte met het M-formulier als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u in dat jaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, dus bijvoorbeeld naar Spanje.

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

Hebt u geen M-formulier ontvangen en wilt u aangifte doen over een bepaald jaar? Dan kunt u het M-formulier online aanvragen.

Het M formulier is zeer uitgebreid en kan alleen op papier ingevuld worden.

De invulling is zeer tijdrovend en omslachtig, zodat u dit beter kunt uitbesteden aan een belasting adviseur, echter deze zal een fors bedrag berekenen voor deze werkzaamheden, omdat men veel tijd kwijt is aan deze eenmalige aangifte.

 

C-formulier

U doet aangifte met het C-formulier als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • buitenlands belastingplichtig bent
 • niet online aangifte doet
 • gedurende een heel jaar buiten Nederland woonde (dit geldt niet voor uitgezonden overheidspersoneel)
 • in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

C-formulier 2018 aanvragen

Het C-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De (aanvullende) toelichting bij de C-aangifte is ook beschikbaar.

Houd er wel rekening mee dat u ook een inkomensverklaring moet opsturen als u aangemerkt wil worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Gebruik hiervoor een aparte envelop.

Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woningaanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u:

 • een aangiftebrief hebt ontvangen
 • geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in het afgelopen jaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over een jaar kan nog tot en met 5 jaar na afloop van dat jaar, dus over het jaar 2018 kunt u nog tot en met 31 december 2023 geld terug vragen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige of niet?

Woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. U bent dan een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U, en eventueel uw partner, moet dan wel een inkomensverklaring uit uw woonland kunnen overleggen.

Wanneer aangifte doen?

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2019 aangifte doen. U kunt de Nederlandse belastingdienst wel om uitstel vragen.

Hoe doe ik aangifte?

In de meeste gevallen kunt u online aangifte doen. In een aantal gevallen moet u aangifte doen met een formulier. Het is noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over inkomen, bankrekeningen en wonen bij de hand hebt als u aangifte doet.

Online aangifte doen

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u DigiD of een gebruikersnaam met wachtwoord nodig.

U kunt Accountnet ook verzoeken om namens u aangifte te doen.

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

Aangifte op papier

U kunt geen online aangifte doen als u:

 • in het betreffende jaar in meer dan 2 landen woonde
 • een deel van een jaar in Nederland woonde
 • niet in Nederland woont, geen DigiD hebt en aangifte moet doen als binnenlands belastingplichtige. Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Nederland naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
 • aangifte doet voor een overledene

In dat geval gebruikt u een van de volgende formulieren:

 • Buitenlands belastingplichtigen gebruiken het C-formulier.
 • Binnenlands belastingplichtigen gebruiken het P-formulier. Dat geldt ook voor naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
 • Mensen die in 2018 naar of uit Nederland zijn gemigreerd, doen aangifte met het M-formulier. Deze zeer uitgebreide en ingewikkelde aangifte kan nooit online.
 • Voor het doen van de aangifte over een jaar voor een in dat opvolgende jaar overleden persoon gebruikt u het P-formulier. Had de overledene een onderneming? Dan gebruikt u voor de aangifte het F-formulier. Voor de aangifte over het jaar van overlijden gebruikt u altijd een F-formulier.

U bestelt de formulieren bij de BelastingTelefoon Buitenland. Het M-formulier kunt u ook online aanvragen.

Geen bijlagen

De belastingdienst verwerkt uw aangifte geautomatiseerd. Stuur daarom geen bijlagen mee met uw aangifte, tenzij daar in het aangifteformulier uitdrukkelijk om gevraagd wordt. Doet u aangifte met een papieren aangifteformulier, hecht de aangiftebladen dan niet aan elkaar of aan het voorblad.

Het is zeer verstandig om de aangifte door een belastingadviseur te laten verzorgen, zoals Accountnet

Wanneer krijgt u bericht over uw aangifte?

Is uw aangifte vóór 1 april van het jaar binnen? Dan krijgt u meestal vóór 1 juli van dat jaar een voorlopige aanslag. Doet u op of na 1 april aangifte? Dan streeft men ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan. 

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan lukt het niet om u voor 1 juli bericht te sturen. U ontvangt ook geen voorlopige aanslag.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld.

Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken.

Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont.

Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland.

Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?

Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen. Betaalt u over minimaal 90% daarvan belasting in Nederland? Dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Twijfelt u hierover? Geen nood.

Vul de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in.

De Nederlandse belastingdienst checkt dan of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

U leest dat in het eerste invulscherm van uw aangifteformulier.

U hebt dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij of zij ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Betaalt u over minder dan 90% van uw inkomen belasting in Nederland?

Dan bent u een niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

U geeft uw inkomen uit Nederland en uw bezittingen in Nederland aan met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland.

Doe dit zo snel mogelijk na uw aangifte. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

(bron: Belastingdienst Nederland)

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer.

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt (m.a.w. ten tijde van koop en verkoop bevinden de goederen zich in Spanje) dan zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer. Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten, mits de dienst dan ook geleverd is bij de afnemer.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA. Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten). Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA. Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald. De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1) Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a) Postale diensten

b) Medische dienstverlening

c) Onderwijs

d) Financiële dienstverlening

e) Verhuur van agrarische onroerende goederen

f) (Her)verzekeringen

g) Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten

h) De verkoop van tweedehands onroerend goed

2) Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a) Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export

b) Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3) Niet aan IVA onderworpen zijn:

– Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie

– Diensten verleend door een werknemer in loondienst

– De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

– Ondernemer dient geregistreerd te staan

– Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en/of diensten

– De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

Let wel op dat u bij een driemaandelijkse aangifte alleen na het 4e kwartaal, dus in januari van het volgende jaar, eventuele negatieve btw (dus terug te ontvangen) kunt claimen. Niet gedurende het jaar dus.

Bij een maandelijkse aangifte is het onder voorwaarden mogelijk om de terug te ontvangen IVA (btw) maandelijks terug te vorderen. U moet dan wel goedgekeurd zijn (kan alleen voor eind november) om maandelijks btw te kunnen aangeven.

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

– Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,

– Ter zake van amusement

– Geschenken

– Personenvoertuigen

– Ter zake van reiskosten

– Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief 21%

Verlaagd tarief 10%

Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften) 4%

Nultarief: export van goederen en diensten 0%

 

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades)

Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%.

Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals:

 • beleggingsfondsen
 • ziekenfondsen
 • coöperaties (met uitzondering van capital gains) 
 • non-profit instellingen 
 • en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten.

Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt opgenomen in Spanje, is gevestigd in Spanje of haar werkelijke leiding zich in Spanje bevindt.

Een niet-ingezeten vennootschap wordt belast over de inkomsten en winsten van een bijkantoor welke gevestigd is in Spanje.

De vennootschapsbelasting is verschuldigd op de 25e juli van het jaar, na afloop van het vorige belastingjaar (als het bedrijf haar boekjaar sluit op 31 december).

De aangifte moet worden ingediend uiterlijk op dezelfde datum.

Betalen van voorschotten op de te betalen belasting

Er zijn twee systemen:

 1. De betalingen worden berekend als 18% van het in de belastingaangifte van het vorige jaar berekende belastbare inkomen. De betalingen moeten gedaan worden op 20 april, 20 oktober en 20 december.
 2. De betalingen zijn gebaseerd op het verwachte belastbaar inkomen van de periode en worden als volgt berekend. Aan de hand van de periode resultaten berekend men de te betalen voorschot belasting als 21% van het periode resultaat en wel op de volgende momenten:
  1. Op 20 april voor de periode januari-maart
  2. Op 20 oktober voor de periode januari-september, waarbij het betaalde voorschot onder a in mindering wordt gebracht
  3. Op 20 december voor de periode januari-november, waarbij de betaalde voorschotten onder a en b in mindering worden gebracht.

Het tweede systeem is verplicht voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 6.010.000,- Euro.

Kapitaalwinsten

Winst gemaakt uit verkoop van activa of kapitaal worden belast als gewoon inkomen. Ook dergelijke buitenlandse meerwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse vennootschapsbelasting met de mogelijkheid om reeds betaalde belasting in het buitenland te verrekenen.

Verliezen uit kapitaal kunnen verrekend worden met winsten in de toekomst.

Buitenlandse filialen van een Spaans bedrijf zijn onderhavig aan de Spaanse belasting.

Bepaling van het belastbaar inkomen

De winst van een vennootschap wordt berekend naar goed koopmansgebruik, in overeenstemming met de fiscale wetgeving en conform de administratieve wetgeving met betrekking tot de indeling van de administratie, en mogen gecorrigeerd worden met de volgende posten:

Afschrijvingen

De afschrijvingen kunnen in mindering worden gebracht op een lineaire basis, waarbij de balans de basis is in het geval van nieuwe materiële vaste activa met een levensduur van meer dan drie jaar.

Het ministerie van Financiën vaardigt richtlijnen uit met betrekking tot de maximale lineaire afschrijvingstarieven, met als belangrijkste:

 • Motorvoertuigen: 16%
 • Kantoorinrichting: 10%
 • Industriële gebouwen en hotels: 3%
 • Kantoor-en overige gebouwen: 2%
 • Airconditioning en centrale verwarming: 12%
 • Computerapparatuur: 25%
 • Land kan niet worden afgeschreven.

Voorraad / inventaris

Voorraden en onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, op basis van FIFO(first in – first out) en de gemiddelde kosten methode.

Kapitaal winsten en verliezen

Zoals hierboven besproken, worden vermogenswinsten en-verliezen behandeld als handelsinkomsten.

DIVIDENDEN

Betaalde dividenden zijn onderworpen aan een 19% roerende voorheffing aan de bron of ze worden betaald aan ingezetenen of niet-ingezetenen. De roerende voorheffing kan worden verminderd onder de relevante dubbele belastingverdragen. Dividenden ontvangen van Spaanse bedrijven zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing aan de bron als het bedrijf meer dan 5% bezit en eigenaar is gedurende meer dan 12 maanden.

Een Spaanse vennootschap die een dividend ontvangt van een ander Spaans bedrijf waarvan de deelname in het aandelenkapitaal lager is dan 5% is onderworpen aan een belasting groot 50% van het dividend. Een Spaanse beleggingsmaatschappij of een holding / moedermaatschappij, die meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, is vrijgesteld van belasting op dividenden ontvangen van die andere Spaanse bedrijven.

Renteaftrek

De rente is meestal aftrekbaar op transactiebasis. Rentebetalingen aan buitenlandse geldschieters vereist de goedkeuring van het ministerie van Handel. De roerende voorheffing van 19% is over het algemeen aftrekbaar van de betaalde rente, hoewel dit meestal verminderd of geëlimineerd wordt door een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Verliezen

Verliezen kunnen worden verrekend met alle inkomsten in de komende boekjaren. Verliezen mogen niet verrekend worden met winsten in vorige jaren. Dus geen compensatie naar achteren. De verrekening van verliezen is normaal gesproken niet beperkt door een verandering in het eigendom van aandelen van een bedrijf.

Buitenlands bron-inkomen

Onder het International Fiscal Transparency regime, kunnen Spaanse binnenlandse vennootschappen onderworpen zijn aan belasting over de winst behaald door dochtermaatschappijen buiten de EU zone, als zij een belang hebben van 50% of meer.

Deze regels gelden voor passieve inkomsten van de dochteronderneming, welke elders belast worden tegen een tarief van minder dan 75% van het tarief dat zij zouden moeten betalen als zij een Spaanse binnenlandse vennootschap zouden zijn.

Verrekening buitenlandse belastingen

Buitenlandse belastingen worden verrekend met de Spaanse vennootschapsbelasting, als er een belastingverdrag bestaat met het buitenland. Er is geen systeem van wereldwijde buitenlandse belasting verrekening. Onder bepaalde omstandigheden kan de winst uit vaste inrichtingen van Spaanse bedrijven worden vrijgesteld van Spaanse belasting, indien zij onderworpen zijn aan een vergelijkbare belasting in het buitenland.

Concerns

Toestemming kan worden verkregen bij de belastingdienst om de resultaten van een groep van bedrijven te consolideren voor de vennootschapsbelasting. De groep moet worden geleid door een Spaanse binnenlandse vennootschap die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan 75% heeft in haar dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen moeten Spaanse binnenlandse vennootschappen zijn. Het resultaat van consolidatie is dat alle inkomsten, winsten en verliezen van de groep worden samengevoegd voor fiscale doeleinden.

Transacties tussen groeps ondernemingen

Voor fiscale doeleinden, zullen transacties tussen verbonden ondernemingen worden behandeld alsof zij waren gemaakt at arm’s length prijzen.

 

Gemeentelijke belastingen

De belangrijkste lokale heffingen bestaan ​​uit:

 1. handelsvergunning (de vergunning om economische activiteiten te mogen uitoefenen in de gemeente),
 2. openingsvergunning,
 3. vergunning voor het aanbrengen van reclame etc op of bij het bedrijfspand
 4. verkeerslicentie,
 5. bouwvergunning en
 6. kosten voor afval, milieu belasting etc.

Kapitaalsbelasting

Bij oprichting of uitbreiding van het kapitaal van een bedrijf moet men kapitaalbelasting ad 1% betalen. In sommige gevallen is dit ook van toepassing bij de overdracht van geld of natura in het maatschappelijk kapitaal van een bedrijf.

Overdrachtsbelasting

De overdracht van onroerend goed is in het algemeen onderworpen aan de BTW ad 21%, welke tijdelijk is terug gebracht tot 10% voor prive-woningen, om de verkoop van nieuw gebouwd onroerend goed te bevorderen.

Indien de vervreemder niet binnen het btw-stelsel valt is een overdrachtsbelasting van 6% – 10% (afhankelijk van de regio in Spanje) van toepassing.

Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd over de overdracht van roerende goederen. Het tarief hiervan bedraagt ​​4% van de waarde (bijvoorbeeld een auto).

Belasting Toegevoegde Waarde (IVA)

Het normale BTW-tarief in Spanje is 21% .

Er is een verlaagd tarief van 10% en een sterk verlaagd tarief van 4% op bepaalde goederen en diensten, zoals voedsel, dieren levensmiddelen, huurwoningen, vervoer, accommodatie en films.

 1. Standaard BTW-tarief (Tipo General): 21%
 2. Verlaagd btw-tarief (Tipo Reducido): 10%
 3. Super-verlaagd BTW-tarief (Tipo Superreducido): 4%

Een nultarief bestaat voor de export en internationale diensten aan niet-EU landen.

BTW wordt geheven over de levering van de belastbare goederen en diensten.

Registratie is verplicht voor alle belastingplichtigen die transacties van goederen of diensten verrichten in Spanje.

De IVA (btw) moet maandelijks worden aangegeven en betaald, naar aanleiding van de omzet van de vorige maand (voor bedrijven met een omzet van 6 miljoen Euro of meer).

Kleinere bedrijven moeten de btw / iva per kwartaal aangeven en betalen.

Aangifte of betaling per jaar is niet mogelijk.

Spanje kent geen regeling voor kleine ondernemers, waar een deel van of alle btw kwijtgescholden wordt zoals sommige andere landen in de EU.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Verhuizen naar Spanje

Als u niet meer in Nederland woont, maar in Spanje, of u gaat in Spanje wonen, dan moet u het nieuwe adres aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven.

U geeft dan uw adreswijziging door met het formulier Adreswijziging buiten Nederland doorgeven.

Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier.

Zodra de Nederlandse belastingdienst uw wijziging binnen heeft, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken.

(bron belastingdienst)

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Vrijstelling belastinginhouding

“Verklaring belastingplicht woonland”.

Om vrijgesteld te worden van loonheffingen in Nederland (of België) moet u in Spanje herkent worden als fiscaal inwoner van dat land.

U bent fiscaal inwoner van Spanje als u fiscaal resident bent en dus belastingplichtig voor uw wereldinkomen.

Dat kan u als volgt bewijzen:

 1. U stuur een kopie op van uw meest recente belastingaanslag met de daarbij behorende aangifte uit Spanje.
 2. U laat de daarvoor bestemde verklaring door de belastingdienst in Spanje invullen en ondertekenen en stuurt deze mee bij de aanvraag voor vrijstelling van loonheffing.

Deze verklaring wordt door de Spaanse fiscus alleen afgegeven als u al een keer aangifte als resident in Spanje heeft gedaan.

Immers als u nog nooit aangifte heeft gedaan in Spanje, kan de Spaanse belastingdienst u niet herkennen als een Spaanse resident en dus ook geen verklaring afgeven, dat u belastingbetaler als resident bent in Spanje.

Een betere oplossing is dat u een “Certificado Residencia Fiscal” aanvraagt via Accountnet.

Overigens zult u nooit een vrijstelling van loonheffing krijgen als u een pensioen ontvangt als voormalig ambtenaar bij de Nederlandse overheid, omdat geregeld is, dat het ABP in dat geval altijd de loonheffing zal inhouden in Nederland.

Voor het aanvragen van vrijstelling van loonheffing kunt u het beste contact opnemen met uw accountmanager bij Accountnet.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

 

 

Vertrek naar Spanje en de gevolgen voor de Nederlandse belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer U zich voor kortere of langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het “woonplaats principe” van groot belang.

belastingplicht

Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereidinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op het Nederlandse aangiftebiljet inkomstenbelasting vermelden. Ook voor wat de vermogensbelasting betreft bent U in Nederland belastingplichtig over Uw gehele wereldvermogen, indien U in Nederland woonachtig bent.

Buitenlandse belastingplichtige

De buitenlandse belastingplichtige heeft in vergelijking met de binnenlandse belastingplichtige geen recht op :

 • overdracht basisaftrek, alleenstaande ouderaftrek en de aanvullende alleenstaande- ouderaftrek.
 • Aftrek buitengewone lasten en giften;
 • Fiscale oude dagsreserve;
 • Rentevrijstelling;
 • Zelfstandigenaftrek
 • Stamrechtvrijstelling/omzetting stakingswinst of verhoogde lijfrente-aftrek;
 • Aanslag op verzoek (T-biljet), tenzij men het hele jaar buitenlandse belastingplichtige was met looninkomsten;
 • Middeling;

Buitenlandse belastingplichtige komen slechts voor alleenverdienerstoeslag in aanmerking indien men gedurende het kalenderjaar minimaal 6 maanden binnenlandse belastingplichtige is geweest.

Belasting en woonplaats

Iedereen, die in Nederland woonachtig is moet in Nederland belasting betalen over zijn of haar totale (wereid)inkomen. Woont U niet in Nederland dan betaalt U in Nederland alleen belasting als U bepaalde inkomsten uit Nederland geniet. Voor de Nederlandse inkomstenbelasting is het dus van belang te weten waar U woont en of U nu wel of niet geëmigreerd bent. De nationaliteit speelt hierbij meestal geen rol. Ook voor de vermogensbelasting en voor de heffing van premie volksverzekeringen is het van belang waar iemand woont.

Soms is de vraag waar iemand woont gemakkelijk te beantwoorden. Gaat U bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie dan is het duidelijk, dat U niet in dat land woont. Emigreert U met Uw gehele gezin en de hele inboedel naar Spanje dan is het ook duidelijk; U emigreert en verlaat Nederland definitief voor onbepaalde tijd, Er zijn echter ook situaties, waarbij het moeilijker te beoordelen is in welk land U nu precies woont. Stel U heeft een huis in Spanje, waar U regelmatig verblijft, maar ook nog een huis in Nederland, waar U zo af en toe nog naar terugkeert. Is hier dan sprake van emigratie of niet ?

In bovenstaande situatie beoordeelt de Nederlandse fiscus Uw woonplaats naar Uw persoonlijke omstandigheden.

Om dat te beoordelen spelen de volgende omstandigheden een rol

 • Zijn alle gezinsleden meeverhuisd ?

 • Heeft men nog een huis in Nederland ? en daar bedoelen wij niet een inschrijving bij een familielid of vriend mee

 • Heeft de nieuwe huisvesting een tijdelijk karakter (bijvoorbeeld vakantiehuisje)

 • Heeft U zich uit laten schrijven uit het bevolkingsregister in Nederland ?

 • In welk land bent U lid van clubs en verenigingen ?

 • In welk land staat Uw auto geregistreerd ?

 • Nationaliteit

 • Heeft U een Spaanse verblijfsvergunning ?

 • Dienstbetrekking of andere werkzaamheden in Nederland

Het antwoord op deze vragen geeft uiteindelijk aan in welk land het centrum van Uw economische, sociale en persoonlijke belangen ligt. Meestal doet zich er een combinatie van omstandigheden voor. Hoe op twijfeigevallen wordt beslist is moeilijk voorspelbaar. In het merendeel van de gevallen echter betekent het vertrek naar Spanje ook het verlies van de fiscale woonplaats in Nederland. Voor velen wellicht een hele opluchting. In het geval U twijfelt of U voor de Nederlandse fiscus nog ais ingezetene wordt beschouwd doet U er verstandig aan de inspecteur te vragen vooraf zijn standpunt te bepalen en dit aan U mede te delen. Dit is met name van belang voor Nederlanders, die na vertrek naar het buitenland een huis (pied á terre) in Nederland aanhouden.

Bij twijfel over Uw woonplaats kan de belastingdienst U om bewijzen vragen. U moet dan kunnen aantonen, hoe lang U per jaar in Spanje verblijft. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen middels telefoonnota’s, gas-, water-, en electriciteitsrekeningen etc. etc. Iemand, die tenminste 183 dagen in Spanje verblijft wordt niet alleen in de zin van de Spaanse wetgeving doch ook in de zin van het Nederlands-Spaans verdrag beschouwd als inwoner van Spanje.

Terug naar Nederland binnen een jaar

Keert U binnen een jaar na Uw vertrek terug naar Nederland, dan beschouwt de Nederlandse belastingdienst U voor de tussenliggende periode nog steeds als inwoner van Nederland. In dit geval wordt U dus geacht niet vertrokken te zijn, tenzij U daadwerkelijk kunt aantonen, dat U in Spanje heeft gewoond. Ook hier wordt Uw situatie beoordeeld afhankelijk van Uw omstandigheden.

Bent U van plan zich in Spanje te vestigen dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Belastingdienst, waar men U kan helpen met het afhandelen van de belastingzaken voor Uw vertrek.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk, dat U nog belasting- enlof premie moet betalen, of dat U te veel betaalde belasting- en of premies terugkrijgt. Ook moeten er misschien nog aanslagen worden opgelegd. Bovendien kunt U de inspecteur verzoeken het vaststellen van aanslagen over de nog openstaande jaren te bespoedigen.

Vertrekt U naar het buitenland dan kan het van belang zijn voordat U Nederland verlaat hier een gemachtigde aan te wijzen die na Uw vertrek eventueel Uw belastingzaken kan waarnemen. De

gemachtigde kan dan na Uw vertrek bijvoorbeeld een teruggaaf voor U in ontvangst nemen of er voor zorgdragen, dat de nog op te leggen aanslagen worden betaald.

Bijzondere regelingen bij emigratie

Lijfrenteregeling bij emigratie

Lijfrentetermijnen, die worden uitgekeerd aan mensen die in Spanje wonen zijn in beginsel belast met Nederlandse inkomstenbelasting. Dit geldt echter alleen voor uitkeringen uit polissen die onder de nieuwe regeling vallen en waarvoor in het verleden premie-aftrek is genoten. In de meeste gevallen zal Nederland de lijfrente-uitkering niet daadwerkelijk kunnen belasten, omdat krachtens internationale belastingverdragen de heffing wordt toegewezen aan het woonland (hier: Spanje).

Om te voorkomen, dat men voor korte tijd naar het buitenland vertrekt om buiten bereik van de Nederlandse fiscus de lijfrentepolis af te kopen is er een bijzondere regeling ingevoerd. Deze regeling geldt alleen wanneer men gedurende de periode, dat U in Nederland woonde meer dan € 50.000 aan premies voor lijfrenten heeft afgetrokken.

Wanneer U in het verleden meer dan € 50.000,– aan premies heeft afgetrokken dan gebeurt bij emigratie het volgende:

De premie-aftrek wordt als het ware teruggenomen. Het totaal van de afgetrokken premies wordt dan in het jaar van vertrek bij Uw inkomen over de “Nederlandse periode” opgeteld.

Over het in het verleden qenoten belastinqvoordee) bent U revisierente verschuldigd; 20 % van de waarde van de polis.

Deze emigratie-regeling heeft eigenlijk alleen een dreigende werking. Want wanneer de aanslag eenmaal is opgelegd, dan kunt U vervolgens om uitstel van betaling verzoeken voor de verschuldigde belasting, premie en rente. De belastingdienst zal op dit verzoek meteen uitstel verlenen.

Alleen wanneer U de verzekeringsovereenkomst binnen 5 jaar na datum waarop het uitstel is ingegaan afkoopt of zodanig laat wijzigen dat deze niet meer aan de voorwaarden voldoet, dan zal de Nederlandse fiscus tot invordering van de opgelegde belasting overgaan.

Wanneer U de polis na het vertrek ongewijzigd voortzet of wanneer U wijzigingen aanbrengt die niet van invloed zijn op de voorwaarden dan wordt de aanslag dus niet meer ingevorderd.

Wanneer U in het buitenland in dienstbetrekking gaat werken en pensioenrechten wil verwerven door een lopend lijfrentecontract bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij of een buitenlands pensioenfonds onder te brengen, dient U om goedkeuring te vragen bij de belastingdienst, waardoor het terugnemen van premie-aftrek achterwege blijft. De emigratie-regeling zoals hierboven beschreven blijft in principe wel van kracht, maar heeft geen nadelige gevolgen als U de polis na de omzetting tenminste 5 jaar ongewijzigd laat.

Aanmerkelijk belang heffing bij emigratie

Wanneer U een aanmerkelijk belang bezit in een BV, een NV of een andere vennootschap, dan moet U bij emigratie de waardevermeerdering van (koopopties op) de aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op die vennootschap tot Uw inkomen rekenen. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als U al of niet samen met Uw echtgenoot of partner (koopopties op) minimaal 5 % van het (geplaatste) aandelenkapitaal bezit. In het geval U zelf minder dan 5 % van de aandelen bezit, maar een bloed- of aanverwant van U of Uw echtgenootlpartner wel minimaal 5 % van het aandelenkapitaal bezit, dan is er ook sprake van een aanmerkelijk belang.

Verzoek om uitstel

U kunt verzoeken om uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar (conserverende aanslag) voor het gedeelte van de aanslag, dat betrekking heeft op de waardeaangroei. U dient in dat geval wel een zekerheid te stellen aan de belastingdienst. Als U binnen de periode van 10 jaar Uw (koopopties op) aandelen, winstbewijzen of schuldvordering verkoopt/vervreemd dan wordt deze aanslag ingevorderd. Als u binnen de periode van 10 jaar Uw aanmerkelijk belang niet verkoopt/vervreemdt dan vervalt na 10 jaar de aanslag !

De verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland wordt als een (fictieve) vervreemding beschouwd.

Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021