Spaanse inkomstenbelasting

Spaanse inkomstenbelasting


Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen.

Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen.

Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen. 

Deze keuze kunt U jaarlijks doen.

Definitie gezinseenheid

Een gezinseenheid kan bestaan uit.

Niet-wettig gescheiden echtgenoten
– Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven)
– Eén oudergezin met minderjarige kinderen.

Let op !  Men kan niet deel uitmaken van 2 gezinseenheden

Wanneer men kiest voor een gezamenlijke aangifte dan moeten alle tot de betreffende gezinseenheid behorende personen aan deze gezamenlijke aangifte meedoen.  Kiest één van de gezinsleden voor een individuele aangifte dan dienen de andere gezinsleden ook een individuele aangifte te doen.
Wanneer het gezin in een bepaald jaar kiest voor gezamenlijke aangifte dan kan men achteraf hierop niet terugkomen.

Kiest het gezin voor een gezamenlijke aangifte dan wordt het totale inkomen van alle gezinsleden bij elkaar opgeteld.  Bij een gezamenlijke aangifte is men gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Verschil individuele en gezamenlijke aangifte

Er is een verschil in de schijvenopbouw bij een individuele en een gezamenlijke aangifte.
Het belangrijkste verschil is, dat bij een gezamenlijke aangifte de eerste schijf waarover geen belasting hoeft te worden betaald twee maal zo hoog is dan wanneer men een individuele aangifte zou doen.

Bovendien geniet de belastingplichtige bij wie de (financieel afhankelijke) kinderen wonen de persoonlijke belastingcredits voor het levensonderhoud van die kinderen.

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een investering doen (bijvoorbeeld een eigen woning, dat als hoofdverblijf dient), maar een individuele aangifte indienen, dan wordt het belastingcredit betreffende de aanschaf van de eigen woning toegepast naar evenredigheid van de eigendomsverhoudingen van de investering.  Wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geniet een ieder de helft van de belastingcredit.

Ook bij inkomsten uit vermogensbestanddelen worden de inkomsten toegerekend op basis van de eigendomsverhouding van het betreffende vermogensbestanddeel tussen de echtgenoten.  Ook in dit geval geldt weer, dat wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, ieder de helft van de inkomsten krijgt toegerekend.  Voor vermogenswinsten en vermogensverliezen geldt eveneens, dat winsten en verliezen worden toegerekend op basis van de eigendomsverhoudingen tussen beide echtgenoten.

Wanneer is aangifte inkomstenbelasting Spanje verplicht?

Je bent verplicht om op eigen initiatief, jaarlijks voor 25 juni, aangifte inkomstenbelasting te doen als je fiscaal resident in Spanje bent.

Tarieven inkomstenbelasting Spanje

Klik hier voor de laatst bekende inkomstenbelasting tabellen.

 

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021