Archief op 20 november 2019

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven.

Richtlijn:

Belastbaar bedrag aan inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 12.450 19,0%
Van 12.450 tot 20.200 24,0%
Van 20.200 tot 35.200 30,0%
Van 35.200 tot 60.000 37,0%
Van 60.000 tot ???? 45,0%

Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief.

Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro.

En de daarbij behorende maximale tarieven variëren daarbij van 45,5 % tot 54%.

Hieruit blijkt hoe ingewikkeld Spanje is ingedeeld en hoe verschillend bijvoorbeeld de belastingtarieven zijn.

Het belastbare inkomen is het totaal van alle inkomsten, verminderd met aftrekbare kosten en een algemene belastingvrije voet van 5.550 euro die op basis van de gezinssamenstelling hoger kan zijn. 

Winsten en inkomsten uit vermogen (winst bij verkoop onroerend goed, rente, interest, dividenden, etc) worden apart belast volgens de onderstaande tabel:

Winsten en inkomsten in Euro Tarief
Van 0 tot 6.000 Euro 19,0%
Van 6.000 tot 50.000 Euro 21,0%
Van 50.000 tot 200.000 Euro

Meer dan 200.000 Euro

23,0%

26,0%

Niet residenten uit de EU betalen een vast tarief van 19% en als deze niet-residenten buiten de EU wonen, dus ook de Engelsen, is het vaste tarief 24%.

Spaanse inkomstenbelasting


Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen.

Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen.

Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen. 

Deze keuze kunt U jaarlijks doen.

Definitie gezinseenheid

Een gezinseenheid kan bestaan uit.

Niet-wettig gescheiden echtgenoten
– Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven)
– Eén oudergezin met minderjarige kinderen.

Let op !  Men kan niet deel uitmaken van 2 gezinseenheden

Wanneer men kiest voor een gezamenlijke aangifte dan moeten alle tot de betreffende gezinseenheid behorende personen aan deze gezamenlijke aangifte meedoen.  Kiest één van de gezinsleden voor een individuele aangifte dan dienen de andere gezinsleden ook een individuele aangifte te doen.
Wanneer het gezin in een bepaald jaar kiest voor gezamenlijke aangifte dan kan men achteraf hierop niet terugkomen.

Kiest het gezin voor een gezamenlijke aangifte dan wordt het totale inkomen van alle gezinsleden bij elkaar opgeteld.  Bij een gezamenlijke aangifte is men gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Verschil individuele en gezamenlijke aangifte

Er is een verschil in de schijvenopbouw bij een individuele en een gezamenlijke aangifte.
Het belangrijkste verschil is, dat bij een gezamenlijke aangifte de eerste schijf waarover geen belasting hoeft te worden betaald twee maal zo hoog is dan wanneer men een individuele aangifte zou doen.

Bovendien geniet de belastingplichtige bij wie de (financieel afhankelijke) kinderen wonen de persoonlijke belastingcredits voor het levensonderhoud van die kinderen.

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een investering doen (bijvoorbeeld een eigen woning, dat als hoofdverblijf dient), maar een individuele aangifte indienen, dan wordt het belastingcredit betreffende de aanschaf van de eigen woning toegepast naar evenredigheid van de eigendomsverhoudingen van de investering.  Wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geniet een ieder de helft van de belastingcredit.

Ook bij inkomsten uit vermogensbestanddelen worden de inkomsten toegerekend op basis van de eigendomsverhouding van het betreffende vermogensbestanddeel tussen de echtgenoten.  Ook in dit geval geldt weer, dat wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, ieder de helft van de inkomsten krijgt toegerekend.  Voor vermogenswinsten en vermogensverliezen geldt eveneens, dat winsten en verliezen worden toegerekend op basis van de eigendomsverhoudingen tussen beide echtgenoten.

Wanneer is aangifte inkomstenbelasting Spanje verplicht?

Je bent verplicht om op eigen initiatief, jaarlijks voor 25 juni, aangifte inkomstenbelasting te doen als je fiscaal resident in Spanje bent.

Tarieven inkomstenbelasting Spanje

Klik hier voor de laatst bekende inkomstenbelasting tabellen.

 

 

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones

Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones.

De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden.

Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen.

Afdracht Sociale lasten

Er wordt ongeveer 38% aan sociale premies geheven over het salaris van een werknemer, waarvan zo’n 32% door de werkgever betaald moet worden en de rest wordt ingehouden op het salaris van de werknemer en doorbetaald moet worden aan de instanties.

De grens waarover premies betaald moeten worden bedraagt ongeveer 45.000 Euro, waarbij de premies maandelijks moeten worden afgedragen

De hier genoemde percentages zijn ramingen en kunnen in de praktijk enigszins afwijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden,  bestaande CAO’s en andere lokale factoren.

Salarisadministratie

Als je iets niet zelf moet doen als ondernemer in Spanje is dat de salarisadministratie.

Neem contact op met Accountnet om u goed te laten voorlichten en een offerte te ontvangen voor de salarisadministratie.

 

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen.

In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro.

Men moet alleen Spaanse BTW berekend te worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn.

Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de intracomunautaire regeling van toepassing.

Zodra de omzet de grens van 35.000 euro overschrijdt moet u aangifte doen, al is dit midden in een jaar. Vanaf dat moment moet u de rest van het jaar en het daarop volgende jaar in ieder geval aangifte doen.

BTW aangifte is ook vereist als een niet Spaans bedrijf een magazijn of opslagruimte heeft en de goederen daar verwerkt of verzendt.

 

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje

Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer).

Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden.

Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus.

Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften kan worden opgenomen. Uw fiscale nummer wordt daarna dan voorafgegaan door de letters ES-.

In het kader van fraudebestrijding komt de fiscus altijd controleren of er wel sprake is van een bedrijf, o.a. door te kijken of er wel een eigen kantoor is, of er personeelwerkzaam is, of de ondernemer daadwerkelijk actief is, of er andere bewijzen aanwezig zijn, zoals een naambord etc.

Zeer regelmatig wordt aan de hand van deze criteria het internationale btw nummer afgewezen, terwijl er wel degelijk sprake is van een serieus bedrijf, dat goederen of diensten levert buiten Spanje.

Bereid een controle dan ook zeer grondig en serieus voor, zeker wanneer uw bedrijf niet aan allerlei uiterlijke kenmerken kan voldoen.

 

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn?

Aangifte
De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle.

Andere bronnen
Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit heet een zogenaamde renseignement. Ook klikbrieven van boze werknemers of gestrande liefdes kunnen reden zijn voor het instellen van een boekenonderzoek.

Afwijking
Als uw cijfers afwijken van de gemiddelden in de branche waarin u werkt, kan de Belastingdienst langskomen om opheldering te vragen. Bijvoorbeeld als de verhouding tussen personeelskosten en omzet afwijkt, of de omzet ten opzichte van de inkoop afwijkt van wat gebruikelijk is in uw branche.

Startende ondernemer
Startende ondernemers krijgen ook vaak een startersbezoek. Dat is niet echt een boekencontrole. De Belastingdienstmedewerker, kijkt vooral of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer ‘volgens het boekje’ draait. Ook als u een btw nummer voor invoer of uitvoer van goederen of diensten aanvraagt, krijgt u bijna zeker een bezoek voor een controle, met name om te kijken of u wel een echt bedrijf bent en niet een papieren “nep”bedrijf.

Derdenonderzoek
Het kan zijn dat de Belastingdienst bij u langskomt om gegevens en inlichtingen in te winnen voor de controle bij een ander bedrijf. U wordt dan gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het onderzoek bij dat andere bedrijf.

 

Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Verhuist u naar Nederland? Dan mag u in het algemeen uw verhuisgoederen zonder betaling van belasting meenemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het maakt verschil of u naar Nederland verhuist vanuit een EU-land of een niet-EU-land.

Verhuist u uit Nederland naar een ander land? Dan zijn er ook regels waaraan u zich moet houden.

Verhuist u naar Nederland? Dan moet u in het land van vertrek vaak ook een aantal zaken regelen voor het uitvoeren van uw verhuisboedel. Informeer daarom op tijd bij de autoriteiten van het land van vertrek of bij uw verhuisbedrijf.

Wat zijn verhuisgoederen of persoonlijke goederen?

Verhuisgoederen of persoonlijke goederen zijn goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door u of uw gezin. Het zijn vooral roerende goederen (zoals meubels en kasten) en voorwerpen, vervoermiddelen voor particulier gebruik, huishoudelijke voorraden voor normaal huishoudelijk gebruik, kleine huisdieren en rijdieren, draagbare instrumenten voor de uitoefening van een beroep, enzovoort.

Goederen die bestemd zijn voor werkzaamheden als fabrikant, handelaar of dienstverlener vallen niet onder de verhuisgoederen of persoonlijke goederen.

Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

U wilt uw buitenlandse rekeningnummer aan de Nederlandse overheid doorgeven.

De reden daarvoor kan verschillend zijn:

 • U hebt een brief gekregen omdat u geld terugkrijgt. In de brief vraagt men u om het rekeningnummer waarop ze het geld kunnen uitbetalen.
 • Uw rekeningnummer is veranderd en u wilt dit doorgeven, bijvoorbeeld voor teruggaaf inkomstenbelasting.

Hoe u dat doet hangt er vanaf of u particulier bent of ondernemer:

 • Particulier

  Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of inkomstenbelasting/bijdrage Zorgverzekeringswet én is het nieuwe nummer een IBAN (rekeningnummer)? Dan kunt u het net als een Nederlands rekeningnummer online doorgeven of wijzigen.

  In alle andere gevallen stuurt u een brief om uw rekeningnummer door te geven of te wijzigen. Zet het volgende in de brief:

  • uw naam
  • uw adres, postcode, woonplaats en land
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • de toeslag of belasting waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft
  • uw nieuwe rekeningnummer
  • de BIC-code van uw bank
   Heeft uw bank geen BIC? Geef dan het volledige buitenlandse rekeningnummer (inclusief bankcodes).
  • de tenaamstelling van het rekeningnummer
   Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank.
  • het land van uw bank
  • uw handtekening

  Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of voor de inkomstenbelasting en de bijdrage Zorgverzekeringswet? Stuur dan ook kopiëen mee van:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands vreemdelingendocument)
  • een bankafschrift of een digitaal bankafschrift (waarop uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn), of de bevestiging van uw bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal 2 maanden oud)

  Let op!

  De verwerking van uw wijziging kost tijd. Wilt u dat zij uw oude rekeningnummer per direct niet meer gebruiken? Zet dit dan ook in de brief. Én geef dat meteen door aan de BelastingTelefoon Buitenland

   

 • Ondernemer

  Bent u ondernemer en hebt u een rekeningnummer in een SEPA-land? Dan kunt u het rekeningnummer online wijzigen of doorgeven.

  Is het rekeningnummer niet uit een SEPA-land? Stuur dan een brief met de volgende gegevens:

  • de naam van de rekeninghouder
  • het adres van de rekeninghouder
  • uw RSIN
  • het subnummer van de onderneming als u dat hebt
   Dit geldt alleen als u het rekeningnummer wijzigt voor btw of loonheffingen. Het subnummer bestaat uit de laatste twee getallen van uw btw-nummer of loonheffingennummer.
  • het belastingmiddel waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft
  • het nieuwe rekeningnummer
  • de BIC-code van de bank
   Hebt u geen BIC-code? Geef dan het volledige rekeningnummer met bankcodes door.
  • de tenaamstelling van uw rekeningnummer
   Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank.
  • uw handtekening

  Wilt u dat zij uw oude rekeningnummer per direct niet meer gebruiken? Zet dit dan ook in de brief. Én geef dat meteen door aan BelastingTelefoon Buitenland.

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst/Centrale administratieve processen
  Unit Registreren
  Postbus 9055
  7300 GT Apeldoorn

  Het verwerken van uw rekeningnummer kost tijd

  U krijgt binnen 3 weken een brief, waarin staat dat uw rekeningnummer is verwerkt. 

Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier Opgaaf wereldinkomen geeft u uw wereldinkomen aan door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hebt u een partner? Dan krijgt hij meestal ook een ‘Opgaaf wereldinkomen’. U hoeft zijn gegevens dus niet in te vullen op uw formulier. Vermeld alleen uw eigen inkomensgegevens en aftrekposten.

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u bericht gehad dat u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel aangifte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet doen? Doe dan aangifte met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Geef daarnaast uw wereldinkomen door met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’.

Wat is mijn wereldinkomen?

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Als u een formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ krijgt toegestuurd, moet u uw wereldinkomen opgeven. Met uw wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

 • definitieve bedrag van uw toeslag
  Met het wereldinkomen wordt de definitieve hoogte van uw toeslag bepaalt. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan stopt de overheid de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. De toeslag die u elke maand krijgt is een voorlopig bedrag.
 • definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Met uw wereldinkomen bepaalt het CAK de definitieve buitenlandbijdrage Zvw, als u of een gezinslid buiten Nederland woonde. De buitenlandbijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) inhoudt op uw uitkering en afdraagt aan het CAK, is een voorlopig bedrag.
 • tegemoetkoming van het CAK
  Het CAK gebruikt uw wereldinkomen voor het vaststellen van uw tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met mijn opgaaf?

Nadat men uw opgaaf wereldinkomen heeft ontvangen, krijgt u een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi)’. Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

 • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
 • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepaalt men de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het Zorginstituut Nederland en het CAK. Zij bepalen hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag doorgeeft.

Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen.

Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen

Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen’. U kunt dit formulier online bestellen. U vult het formulier in en stuurt het per post naar ons terug. Dat kan uiterlijk tot de datum waarop u aangifte moet hebben gedaan. Voor buitenlands belastingplichtigen is dit 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u aangifte moet doen.

Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen
Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

Reactie binnen 6 weken

Als u een wijziging hebt doorgegeven, krijgt u binnen 6 weken een reactie van ons. Als het bedrag verandert, passen wij de termijnbedragen zo snel mogelijk aan.

Andere wijzigingen

Toeslagen

Hebt u een toeslag, zoals een kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag? Geef de wijziging in uw situatie dan ook door aan Belastingdienst/Toeslagen.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021