Vertrek naar Spanje en de gevolgen voor de Nederlandse belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer U zich voor kortere of langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het "woonplaats principe" van groot belang. belastingplicht Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereidinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op het Nederlandse aangiftebiljet…continue reading →

De belastingen voor niet-residenten

In het verleden was het zo, dat de inkomstenbelasting voor niet-residenten een apart artikel was in de algemene wet op de inkomstenbelasting. In het nieuwe belastingstelsel is er nu een nieuwe wet van kracht geworden, die alleen betrekking heeft op de inkomstenbelasting voor niet-residenten. Voor niet-residenten geldt een bijtelling van 2 % of 1,1 % van de fiscale huurwaarde van het huis, ongeacht het huis wordt verhuurd of niet. Het belangrijkste verschil in de inkomstenbelasting tussen residenten en niet-residenten is, dat bij residenten wordt uitgegaan van "la renta disponibie" (= beschikbare inkomen na…continue reading →

Overzicht belastingen

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat uit twee soorten belastingen: De directe of persoonlijke belastingen: - Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen. Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio). De indirecte belastingen: - Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptie van goederen en diensten en de bestede inkomens. Hieronder vallen de BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), de belasting…continue reading →